Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Diebold, Incorporated nad podnikateľom Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 25. 05. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Diebold, Incorporated, so sídlom 5995 Mayfair Road, North Canton, Ohio, 44720, Spojené štáty americké („Diebold“) nad podnikateľom Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft, so sídlom Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, Spolková republika Nemecko („Wincor Nixdorf“).
 
Diebold je americká spoločnosť, ktorá pôsobí vo viac ako 90 krajinách sveta.  Jadro činnosti predstavujú dva segmenty:
 1. dodávky hardvéru a softvéru a poskytovanie služieb pre tzv. finančné samoobslužné riešenia („FSS riešenia“) pre banky,
 2. dodávky elektronických a mechanických bezpečnostných zariadení (vrátane trezorov a zariadení na vydávanie a počítanie peňazí), ďalej softvéru a integrovaných systémov pre finančné inštitúcie a iných zákazníkov.
 
Na území Slovenska Diebold pôsobí prostredníctvom distribútora, spoločnosti  Spherix, s. r. o., so sídlom Gessayova 17, 851 03 Bratislava („Spherix“) iba v oblasti dodávok FSS riešení pre banky.
 
Spoločnosť Wincor Nixdorf je nemecká spoločnosť, ktorá poskytuje:
 1. FSS riešenia  bankovým zákazníkom,
 2. tzv. POS riešenia (napríklad registračné  pokladne)  a samoobslužné riešenia pre zákazníkov v maloobchodnom sektore.
 
Na Slovensku Wincor Nixdorf prostredníctvom dcérskej spoločnosti Wincor Nixdorf, s.r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava („Wincor Nixdorf Slovakia“) predáva FSS hardvér, softvér a poskytuje súvisiace servisné služby a podporu. Okrem toho poskytuje riešenia aj pre maloobchodníkov.
 
Keďže Diebold aj Wincor Nixdorf pre banky  na Slovensku dodávajú FSS riešenia, ich jednotlivé súčasti a zároveň poskytujú s tým súvisiace servisné a podporné služby, pričom rozsah ich aktivít na Slovensku je odlišný, úrad z hľadiska posúdenia dopadov predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantných trhoch zvažoval horizontálne, ako aj vertikálne aspekty predmetnej koncentrácie. Úrad založil svoje závery na informáciách od účastníkov koncentrácie, informáciách a podkladoch z prieskumu medzi bankami ako odberateľmi predmetných produktov a služieb a tiež na informáciách od konkurentov účastníkov koncentrácie.
 
V rámci poskytovania FSS riešení sa úrad zameral na dodávku zákazníckych bankomatov, súvisiaceho softvéru a servisných a podporných služieb. Z prieskumu vyplynulo, že FSS riešenia sa obstarávajú prevažne prostredníctvom tendrov. Spravidla sa obstaráva nákup balíčka FSS riešení (hardvér, softvér, servis). Z úradom vykonaného prieskumu vyplynulo, že banky realizujú aj samostatné tendre na nákup tzv. nadstavbového softvéru na zákaznícke bankomaty a nákup servisných služieb. Horizontálne účinky predmetnej koncentrácie preto úrad posudzoval na národnej úrovni tak pre trhy dodávok hardvéru (zákazníckych bankomatov), ako aj softvéru a servisných služieb. V rámci horizontálneho posúdenia koncentrácie sa úrad zameral na posúdenie unilaterálnych i koordinačných efektov predmetnej koncentrácie.
 
V rámci trhu dodávok zákazníckych bankomatov sú pred koncentráciou na Slovensku prítomní štyria výrobcovia/dodávatelia zákazníckych bankomatov. Okrem Diebold a Wincor Nixdorf je to americký výrobca NCR prostredníctvom distribútora PRINTEC a japonský výrobca OKI prostredníctvom distribútora ALBACON.
 
Z hľadiska unilaterálnych efektov v dôsledku predmetnej koncentrácie úrad zistil, že koncentráciou dôjde k posilneniu počtu inštalovanej bázy bankomatov, avšak nebolo identifikované zníženie účinnej súťaže, najmä s ohľadom na:
 • prítomnosť minimálne jedného etablovaného silného hráča – spoločnosti NCR, prostredníctvom distribútora PRINTEC, naslovenskom trhu (aj vzhľadom na globálnu, ako aj európsku pozíciu spoločnosti NCR v dodávkach FSS riešení),
 • vstup nového významného hráča – spoločnosti OKI prostredníctvom distribútora ALBACON,
 • existenciu ďalších konkurentov v prípade obstaraní, ktoré banky (resp. materské spoločnosti slovenských bánk) realizujú na nadnárodnej úrovni
 • očakávaný vstup ďalších konkurentov, ako vyplynulo z prieskumu,
 • zistenú pozíciu Diebold na Slovensku v prípade realizovaných tendrov, kde zákaznícke bankomaty Diebold sú nainštalované len v jednej banke, pričom v posledných piatich rokov bankomaty značky Diebold neboli úspešné ani v jednom tendri (resp. ani zakúpené prostredníctvom priameho zadania)
 
Pri posudzovaní koordinačných efektov úrad zistil, že napriek vysokej koncentrovanosti trhu, existujú významné faktory, ktoré sťažujú možnosť koordinácie, a to najmä:
 • v prevažnej väčšine tendrov banka rozhoduje o tom, ktoré spoločnosti do tendra pozve; tiež dochádza k nákupom aj priamym zadaním, kde sa banka priamo rozhodne pre jedného dodávateľa bez tendra,
 • zatiaľ limitovanejšia pozícia výrobcu OKI je relatívna, nakoľko od svojho vstupu je do  tendrov pozývaný rovnako ako ostatní hráči a v rámci tendrov z hľadiska kritérií uvádzaných bankami je tento hráč rovnocenný a banky sa rozhodujú podľa predloženej ponuky s ohľadom  na celkovú ekonomickú výhodnosť ponuky,
 • tendre, resp. nákupy sa z hľadiska frekvencie neuskutočňujú často,
 • ide o inovatívny trh, čo preukazuje napríklad aj rastúca tendencia k nákupu recyklačných ATM.
Na základe uvedených faktorov úrad dospel k záveru, že v tomto prípade nedochádza k negatívnym účinkom predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže z hľadiska koordinačných účinkov, nakoľko napriek vyššej koncentrácii trhu, sa vyššie uvedené charakteristiky trhu koncentráciou nemenia.
 
V rámci dodávok FSS softvéru úrad posudzoval nákupy nadstavbového softvéru pre bankomaty. Okrem vyššie uvedených spoločností, na tomto trhu pôsobí viacero  ďalších dodávateľov len nadstavbového softvéru. Na trhu poskytovania servisných služieb pre zákaznícke bankomaty v bankovom sektore celú škálu služieb poskytujú výrobcovia bankomatov, resp. ich distribútori, v niektorých prípadoch len pre danú značku, iní sú oprávnení aj na poskytovanie servisných služieb pre bankomaty iných značiek. V rámci posúdenia horizontálnych účinkov koncentrácie v tomto ohľade úrad dospel k rovnakým záverom ako v prípade trhu dodávok zákazníckych bankomatov, pričom v prípade nadstavbového softvéru, ak aj servisných služieb zobral do úvahy limitovanejšiu pozíciu Diebold v SR ako v prípade dodávky bankomatov.
 
Vzhľadom na skutočnosť, že Diebold aj Wincor Nixdorf na Slovensku ponúkajú (môžu ponúkať) samostatne nadstavbový softvér a zároveň dodávajú hardvér pre banky, úrad sa zaoberal aj možnými vertikálnymi účinkami predmetnej koncentrácie. Tiež posudzoval aj vertikálne účinky v spojitosti s dodávkou servisných a súvisiacich služieb k FSS riešeniam.Vychádzajúc z informácií uvedených v oznámení koncentrácie a skutočností zistených z úradom vykonaného prieskumu, neboli úradom identifikované obavy z vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie.
 
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a teda že koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 05. 2016.