Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu spoločného podniku CENTRAL RAILWAYS, a.s., podnikateľov BUDAMAR LOGISTIC, a.s., Railtrans International, a.s., Radu Gabriel Gheorghiu a UNICOM TRANZIT S.A.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 8. 3. 2017 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plne funkčného spoločného podniku CENTRAL RAILWAYS, a.s., so sídlom Krivá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 44 907 893 (ďalej len „CRW“) spoločne kontrolovaného podnikateľmi BUDAMAR LOGISTIC, a.s., Bratislava, Railtrans International, a.s., Leopoldov, Radu Gabriel Gheorghiu, Rumunsko a UNICOM TRANZIT S.A., Rumunsko.
 
Spoločnosť CRW je držiteľom licencie na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach a bezpečnostného osvedčenia v Maďarsku, ako aj v Slovenskej republike, pričom po koncentrácii bude poskytovať primárne dopravné služby na železničných dráhach v Maďarsku. Ako doplnkovú službu vykonáva a aj po koncentrácii bude vykonávať zasielateľstvo.
 
Vychádzajúc z oblastí pôsobenia účastníkov koncentrácie, úrad skúmal, či uskutočnením posudzovanej koncentrácie nedôjde na území SR v oblasti železničnej nákladnej dopravy a v oblasti poskytovania zasielateľských služieb k takým zmenám, ktorými by došlo ku značnému narušeniu účinnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, a zároveň zisťoval, či by vytvorenie spoločného podniku CRW malo za cieľ alebo za následok koordináciu súťažného správania, čo je podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázané.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s  § 12 ods. 1 a 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 3. 2017.