Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu týkajúcu sa podnikateľov Cube Infrastructure Managers, Ing. Jozef Greňo, PhD. a Ing. Marián Margorín

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva vo viacerých transakciách.

veterné energia_mlyn
veterné energia_mlyn
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 09. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu vo viacerých transakciách, a to
  • vo vytvorení spoločného podniku spoločne kontrolovaného podnikateľmi Cube Infrastructure Managers, Luxemburg, Luxembursko (ďalej len „CIM“) a Ing. Jozef Greňo, PhD. - do novozaloženej účelovej holdingovej spoločnosti bude patriť 25 spoločností,
  • v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa CIM nad spoločnosťou COLOS, s. r. o., Trenčín a
  • v získaní nepriamej spoločnej kontroly CIM a priamej spoločnej kontroly podnikateľa Ing. Marián Margorín nad spoločnosťou digma s. r. o., Trenčín
(všetky nadobúdané a vkladané spoločnosti ďalej len ako „Cieľové spoločnosti“).
 
Podnikateľ CIM je správcom alternatívnych investičných fondov a zahŕňa značné množstvo spoločností, ktoré nepôsobia na území Slovenskej republiky a ktorých aktivity nesúvisia s posudzovanou koncentráciou. Úrad sa zaoberal len tými aktivitami CIM, ktoré sú, resp. by mohli byť príbuzné oblastiam pôsobenia Cieľových spoločností alebo by s nimi mohli byť vo vertikálnom vzťahu. Konkrétne ide o oblasť energetiky.
 
Skupina Cube má vo svojom portfóliu štyri spoločnosti pôsobiace v oblasti energetiky. Prostredníctvom nich pôsobí v oblasti výroby elektrickej energie (veterná elektráreň a malé vodné elektrárne) v Nórsku, v Španielsku (malé vodné elektrárne) a tiež v severnom Taliansku v oblasti energetických služieb, rozvodu tepla, výroby tepla a elektrickej energie v kogeneračných elektrárňach, plánuje tiež nadobudnúť českú spoločnosť pôsobiacu výlučne v Českej republike v oblasti výroby a dodávky tepla, výroby elektriny, energetického využitia odpadu, energetického poradenstva, vodohospodárstva a poskytovania služieb elektronických komunikácií.
 
Ing. Marián Margorín nevykonáva ďalšie podnikateľské aktivity, mimo spoločnosti digma s. r. o., Trenčín, ktorú spolukontroluje. V prípade podnikateľa Ing. Jozef Greňo, PhD sú relevantné na účely posúdenia danej koncentrácie len jeho aktivity, ktoré vykonáva prostredníctvom Cieľových spoločností.
 
Pokiaľ ide o tie Cieľové spoločnosti, ktoré budú vložené do spoločného podniku, sú to nasledujúce spoločnosti: Výroba tepla, s. r. o., LIPTOVSKA, s. r. o., BIO TRADE & TRANS, s. r. o., Remeselné služby s. r. o., Palivové drevo s. r. o., všetky so sídlom v Bratislave; TTI-Energo spol. s r.o., Služby pre Vás s. r. o., Služby pre domové kotolne s. r. o., Služby pre bývanie Liptovská s. r. o., Služby pre bývanie Sihoť s. r. o., Služby pre bývanie Stred s. r. o., Služby pre bývanie Trenčín s. r. o., Služby pre bývanie Zámostie s. r. o., Služby pre bytové domy, s. r. o., Služby pre bytové domy Trenčín s. r. o., Služby pre bytové domy TN s. r. o., DKTN s. r. o., Služby pre bývanie Juh s.r.o., BTT EKO s. r. o.,  všetky so sídlom v Trenčíne; DROOKY s. r. o., PD Potvorice s. r. o., PD Trenčín s. r. o., všetky so sídlom v Potvoriciach; INSTALL - MONT s. r. o., so sídlom v Topoľčanoch; Služby pre bývanie Dubnica, s. r. o., so sídlom v Dubnici nad Váhom a M-GAS TN s. r. o. so sídlom v Trenčianskej Turnej.
 
Cieľové spoločnosti možno zaradiť do niekoľkých oblastí pôsobenia. Ide o výrobu a dodávku tepla a teplej vody, služby súvisiace s výrobou a dodávkou tepla a teplej vody, výrobu a predaj biomasy a správu bytových domov a nebytových priestorov.
 
Vzhľadom na uvedené a charakter predmetnej koncentrácie bolo v tomto prípade relevantné zamerať sa na prípadné horizontálne prekrytia a vertikálne prepojenia, len pokiaľ ide o CIM na jednej strane a Cieľové spoločnosti na druhej strane.
 
Medzi aktivitami CIM a Cieľových spoločností môže existovať z tovarového hľadiska potenciálne horizontálne prekrytie aktivít, a to v oblasti výroby tepla. Trh výroby a dodávky tepla je z priestorového hľadiska spravidla vymedzený územím rozvodného potrubia, do ktorého je pripojený daný zdroj výroby tepla. Úrad zistil, že Cieľové spoločnosti pôsobia v oblasti výroby a dodávky tepla na území mesta Trenčín a spoločnosť zo skupiny Cube dodáva teplo mimo tohto územia, teda je zrejmé, že pôsobia na iných geografických relevantných trhoch.
 
K vertikálnemu prepojeniu aktivít CIM a Cieľových spoločností by mohlo dôjsť v oblasti výroby tepla zo strany CIM, pre ktorú je výroba a dodávka biomasy dodávateľským trhom. Skupina CIM však v oblasti výroby tepla pôsobí v zahraničí a reálne kupuje biomasu od lokálnych dodávateľov, vzhľadom na rádovo vyššie náklady, ktoré sú spojené s prípadným dovozom biomasy. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že predmetný vertikálny vzťah nevyvoláva súťažné obavy.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 09. 2022.