Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil prevzatie častí podniku podnikateľa RIGHT POWER, a.s. do skupiny BOHEMIA ENERGY HOLDING

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len ,,úrad“), schválil dňa 08. 07. 2016 koncentráciu, ktorá spočíva v nadobudnutí kontroly podnikateľom BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1046,1047/24-26, 110 00 Praha 1, ČR (ďalej len „BEE“), ktorý patrí do skupiny Bohemia Energy Holding B.V., Holandsko, nad časťami podnikateľa 
  • RIGHT POWER, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina (ďalej len „Right Power“), ktorá prináleží k podnikaniu v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom v Českej republike (ďalej len „Transakcia BEE“) a
  • prostredníctvom podnikateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „SE“) nad časťou podnikateľa Right Power, ktorá prináleží k podnikaniu v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom v Slovenskej republike (ďalej len „Transakcia SE“).
Úradu boli Transakcia BEE a Transakcia SE oznámené každá samostatne, obe 08. 06. 2016, čo spôsobilo začatie dvoch správnych konaní. Vychádzajúc z predložených podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že v prípade predmetných transakcií ide o jednu koncentráciu, keďže Transakcia BEE a Transakcia SE sú vzájomne podmienenými transakciami, na základe ktorých dochádza na trvalom základe k ekonomickému spojeniu podnikateľa BEE resp. ekonomickej skupiny, do ktorej patrí a dotknutých častí podniku podnikateľa Right Power. Úrad pokračoval a predmetnú koncentráciu posúdil v tom správnom konaní, ktoré bolo začaté skôr. Druhé správne konanie zastavil.
 
Skupina BEE pôsobí okrem iného v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom, a to jednak v ČR ako aj v SR, pričom v SR je to hlavne prostredníctvom podnikateľa SE.
 
Podnikateľ Right Power pôsobí prostredníctvom častí jeho podniku, ktoré sú predmetom koncentrácie, v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom v SR a ČR.
 
Úrad zistil, že aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom, avšak pri žiadnej z alternatív vymedzenia relevantného trhu neboli zistené podiely účastníkov koncentrácie na úrovni existencie ovplyvnených trhov.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 07. 2016.