Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil s podmienkami a povinnosťami koncentráciu podnikateľov MOL Nyrt. a NORMBENZ Slovakia s.r.o.

Aktualizované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa MOL Nyrt. nad podnikateľom Normbenz Slovakia s.r.o..

pohonné látky na čerpacej stanici
pohonné látky na čerpacej stanici

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 03. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa MOL Nyrt., Maďarsko (ďalej len „MOL“ alebo „Oznamovateľ“) nad podnikateľom Normbenz Slovakia s.r.o., Slovenská republika (ďalej len „Normbenz SK“).

MOL je materskou spoločnosťou integrovanej ropnej a plynárenskej skupiny spoločností (ďalej len „Skupina MOL“), ktorá v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) pôsobí predovšetkým prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava (ďalej len „SLOVNAFT“). Hlavnými činnosťami SLOVNAFT v SR sú výroba, skladovanie, veľkoobchodný a maloobchodný predaj a distribúcia rafinovaných ropných produktov a polymérov, taktiež veľkoobchodný predaj mazív vrátane automobilových mazív. Podľa oznámenia koncentrácie prevádzkuje na území SR 254 čerpacích staníc (ďalej len „ČS“), v rámci ktorých poskytuje maloobchodný predaj pohonných hmôt (benzín, nafta, auto LPG), taktiež maloobchodný predaj mazív, potravín a spotrebného (doplnkového) tovaru, taktiež iné služby (napr. umývanie a čistenie motorových vozidiel, predaj gastro produktov a poskytovanie reštauračných služieb).

Normbenz SK v SR prevádzkuje 16 ČS pod značkou „LUKOIL“, ktoré predávajú benzín, naftu a čiastočne aj auto LPG, taktiež mazivá; prostredníctvom predmetnej siete ČS taktiež poskytuje maloobchodný predaj doplnkového tovaru a ďalšie doplnkové služby (napr. umývacia linka, samoobslužná autoumyváreň, gastro produkty, prípadne tiež reštaurácie).

V rámci analýzy vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu úrad zvažoval možné horizontálne prekrytia, vertikálne prepojenia, ako aj prípadné poskytovanie úzko súvisiacich činností Skupiny MOL na jednej strane a podnikateľa Normbenz SK na druhej strane vo vzťahu k územiu SR, zohľadňujúc pritom vymedzenie ovplyvnených a potenciálne ovplyvnených relevantných trhov, a to:

  • horizontálny vzťah podnikateľských činností Skupiny MOL a Normbenz SK v oblasti maloobchodného predaja pohonných hmôt na ČS, maloobchodného predaja mazív na ČS, poskytovania ďalších tovarov a služieb na ČS (predaj potravinového a doplnkového tovaru, reštauračné služby, umývanie a čistenie motorových vozidiel),

  • ne-horizontálny vzťah medzi: (i) veľkoobchodným predajom pohonných hmôt (benzín, nafta, auto LPG) Skupinou MOL v SR a maloobchodným predajom pohonných hmôt na ČS podnikateľom Normbenz SK, (ii) veľkoobchodným predajom mazív Skupinou MOL v SR a maloobchodným predajom mazív na ČS podnikateľom Normbenz SK.

Svoje zistenia ohľadom vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu úrad podporil informáciami od účastníkov koncentrácie, ako aj informáciami získanými na základe rozsiahleho prieskumu oslovením poskytovateľov maloobchodného predaja pohonných hmôt na ČS. V rámci prieskumu sa úrad zameral na tých podnikateľov, ktorí majú svoje ČS v mestách (obciach) a pozdĺž spoplatnenej cesty, kde sa nachádzajú taktiež ČS Skupiny MOL a podnikateľa Normbenz SK.

Čo sa týka horizontálneho prekrytia činností účastníkov koncentrácie v oblasti maloobchodného predaja potravinového a doplnkového tovaru, v oblasti poskytovania reštauračných služieb, ďalej služieb umývania a čistenia motorových vozidiel a v oblasti maloobchodného predaja mazív na ČS, úrad neidentifikoval súťažné obavy. Nebol teda dôvod na detailné vymedzenie relevantných trhov v uvedenom ohľade.

Z hľadiska vertikálneho posúdenia vplyvu koncentrácie vo vzťahu k veľkoobchodnému a maloobchodnému predaju jednotlivých typov pohonných hmôt (benzín, nafta, auto LPG), zistenia od oslovených konkurentov zväčša poukazovali na to, že zmeny v podmienkach hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie nie sú významné. Niektorí z podnikateľov oslovených úradom v prieskume nepoukazovali na dôsledky koncentrácie, ale na už existujúce významné postavenie podnikateľa MOL (SLOVNAFT) v oblasti veľkoobchodného predaja pohonných hmôt (benzín, nafta), ako aj maloobchodného predaja pohonných hmôt (benzín, nafta, auto LPG) v SR.

Úrad vzhľadom na objemy nákupu benzínu a nafty podnikateľom Normbenz SK na príslušných veľkoobchodných trhoch zistil, že v dôsledku koncentrácie nie je možné predpokladať zmenu motivácie podnikateľa MOL (SLOVNAFT) ako veľkoobchodného dodávateľa benzínu a nafty v správaní sa voči svojim konkurentom na maloobchodnej úrovni. Rovnako tak koncentráciou nedochádza k odstráneniu prístupu konkurenčných veľkoobchodných dodávateľov pohonných hmôt k takej odberateľskej základni, ktorá by znamenala zmeny podmienok hospodárskej súťaže vo veľkoobchodných dodávkach benzínu a nafty v dôsledku koncentrácie. V uvedenom vertikálnom vzťahu teda neboli identifikované súťažné obavy.

Čo sa týka vertikálneho vzťahu veľkoobchodného predaja mazív Skupinou MOL a maloobchodného predaja mazív na ČS Skupinou MOL a podnikateľom Normbenz SK, úrad s ohľadom na rozsah ich pôsobenia v predmetnej oblasti neidentifikoval súťažné obavy.

V rámci horizontálneho prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie v maloobchodnom predaji pohonných hmôt úrad identifikoval tovarové relevantné trhy nasledovne:

  1. z hľadiska predávanej pohonnej hmoty samostatne pre auto LPG a spolu pre benzín a naftu,

  2. z hľadiska miesta umiestnenia ČS samostatne na predaj na ČS umiestnených pozdĺž spoplatnených ciest a nespoplatnených ciest (so špecifikami pre auto LPG),

  3. z hľadiska typu odberateľa pre maloobchodný predaj nafty a benzínu na predaj samostatne pre koncových odberateľov (ďalej len „B2C odberatelia“) a subjekty nakupujúce pohonné hmoty na základe palivových kariet za podmienok generovaných zväčša na základe tendrov/výberových konaní (ďalej len „B2B odberatelia“).

Súčasne úrad zistil, že uvedené trhy sú charakteristické jednak lokálnou dimenziou, ale aj aspektmi súťaže na národnej úrovni. Priestorová dimenzia týchto tovarových relevantných trhov bola teda identifikovaná ako národná, tak aj lokálna.

Zároveň úrad aj na základe informácií získaných z prieskumu zistil, že maloobchodný predaj benzínu a nafty je charakteristický pomerne vysokými výdavkami na reklamu a propagáciu (a teda na budovanie značky danej siete ČS), snahou o odlíšenie sa jednotlivých podnikateľov voči konkurentom rozsahom a škálou ponúkaných pohonných hmôt, ako aj ostatných poskytovaných tovarov a služieb na ČS. Uvedené, spolu s ďalšími obdobnými zisteniami poukazuje na to, že tieto relevantné trhy sú trhmi s diferencovanými tovarmi, a teda blízkosť konkurencie jednotlivých účastníkov trhu nie je identická, čo úrad zohľadnil pri vyhodnocovaní vplyvu danej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže.

Z hľadiska posúdenia horizontálnych účinkov koncentrácie v maloobchodnom predaji jednotlivých pohonných hmôt (benzín a nafta, auto LPG) na celoslovenskej úrovni úrad zistil, že koncentráciou nedochádza k významným zmenám podmienok hospodárskej súťaže. V uvedenom ohľade teda neboli identifikované súťažné obavy.

Na lokálnej úrovni boli z hľadiska maloobchodného predaja (i) benzínu a nafty v členení pre B2C odberateľov a B2B odberateľov a (ii) auto LPG identifikované lokálne relevantné trhy pre mestá (obec), resp. spoplatnenú cestu. Išlo o lokality Bratislava, Prešov, konkrétny úsek D1, Banská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Sučany/Martin, Trenčín, Zvolen, Košice, Michalovce a Prievidza, v rámci ktorých sa prekrývali aktivity Skupiny MOL a Normbenz SK. 

Úrad zistil, že koncentráciou dochádza k významným prekážkam efektívnej hospodárskej súťaže vo vzťahu k viacerým lokálnym relevantným trhom, vymedzeným vo vzťahu k uvedeným lokalitám určitými spádovými oblasťami, a to na trhoch vo vzťahu k mestám:

  • Košice, Michalovce a Prievidza pre maloobchodný predaj benzínu a nafty na ČS pre B2C odberateľov,

  • Michalovce pre maloobchodný predaj benzínu a nafty na ČS pre B2B odberateľov,

  • Michalovce pre maloobchodný predaj auto LPG na ČS.

Pri vyhodnocovaní vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na týchto lokálnych relevantných trhoch úrad vychádzal jednak z identifikovaných trhových podielov podnikateľa MOL (SLOVNAFT) po koncentrácii a ich prírastku, taktiež z počtu ČS jednotlivých konkurentov na danom lokálnom relevantnom trhu, odstupu trhového podielu a počtu ČS podnikateľa MOL (SLOVNAFT) od ostatných (najmä však od blízkych) konkurentov. Zohľadnil aj zistenia ohľadom blízkosti konkurencie jednotlivých hráčov a pozíciu MOL (SLOVNAFT) na vertikálne nadväzujúcom relevantnom trhu veľkoobchodného predaja benzínu a nafty. Rovnako bolo zohľadnené zistenie ohľadom pomerne vysokých bariér vstupu a expanzie v maloobchodnom predaji benzínu a nafty na ČS a ohľadom nízkej kúpnej sily B2C odberateľov.   

Na základe identifikovaných súťažných obáv úrad vyzval Oznamovateľa na ich odstránenie na základe predloženia podmienok a s nimi súvisiacich povinností. Oznamovateľ predložil v lehote konečný návrh podmienok a povinností. V rámci jeho vyhodnocovania úrad vychádzal najmä zo skutočnosti, že predmetnou koncentráciou podnikateľ MOL získava v meste Košice 2 ČS a v mestách Michalovce a Prievidza po 1 ČS podnikateľa Normbenz SK. V každom z týchto miest sa podnikateľ MOL zaviazal odpredať rovnaký počet ČS SLOVNAFT, aký koncentráciou nadobúda, a to v lehote špecifikovanej vo výroku rozhodnutia. Ich odpredaj je možný iba vhodnému kupujúcemu, ktorý musí spĺňať detailne špecifikované striktné kritériá. Povinnosti súvisiace s podmienkami, ktorými je podnikateľ MOL viazaný, o. i. v prechodnom období zabezpečujú životaschopnosť a oddelené riadenie odpredávaného podnikania od ostatného podnikania Skupiny MOL.  

Jednou z povinností, ktorú úrad uložil podnikateľovi MOL je aj ustanovenie takzvaného monitorovacieho správcu, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie podmienok a povinností uložených rozhodnutím. Na monitorovacieho správcu má možnosť obrátiť sa subjekt, ktorý sa domnieva, že podnikateľ MOL nekoná alebo nekonal v súlade s uloženými podmienkami a povinnosťami tak, ako bol zaviazaný rozhodnutím o koncentrácii.

Identifikáciu monitorovacieho správcu a kontakt na neho úrad zverejní po jeho vymenovaní.

Úrad uzavrel, že druh podmienok, ich rozsah, časový horizont a pravdepodobnosť ich úspešnej a úplnej implementácie v kontexte štruktúry a charakteristík dotknutých relevantných trhov, na ktorých identifikoval súťažné obavy, sú vhodné a dostatočné na úplné a efektívne odstránenie súťažných obáv a že povinnosti sú dostatočné na zabezpečenie plnenia podmienok, dosiahnutia ich účelu a na kontrolu ich plnenia.

Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných od účastníkov koncentrácie a od podnikateľov oslovených v prieskume úrad dospel k záveru, že podmienky uvedené vo výroku predmetného rozhodnutia zabezpečia, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a teda koncentráciu schválil s podmienkami a povinnosťami.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 03. 2022.

Verejná verzia rozhodnutia je dostupná na webovom sídle úradu prostredníctvom tohto odkazu.