Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku podnikateľmi j-fiber GmbH a Aberdare Holding Europe B.V.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej „úrad“) dňa 21. 2. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku (ďalej len „JV“) podnikateľmi j-fiber GmbH, Nemecko  (ďalej len „j-fiber“) a Aberdare Holding Europe B.V., Holandsko (ďalej „Aberdare“).
 
Podnikateľ j-fiber patrí do ekonomickej skupiny spoločnosti LEONI AG so sídlom v Nemecku (ďalej len „skupina Leoni“), ktorá pôsobí globálne v oblasti drôtových a káblových riešení a elektroinštalačných riešení. Na území Slovenskej republiky pôsobí skupina Leoni ako zahraničný dodávateľ medených drôtov, káblov, káblových systémov a elektroinštalácií pre rôzne odvetvia priemyslu. Zároveň na území SR kontroluje spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r. o., Trenčín (prevádzkuje 5 výrobných závodov), ktorá podniká v oblasti výroby a predaja káblov, káblových systémov a káblových zväzkov, predovšetkým pre automobilový a medicínsky priemysel.
 
Podnikateľ Aberdare patrí do ekonomickej skupiny spoločností Hengtong so sídlom v Číne (ďalej len „skupina Hengtong“), ktorá pôsobí v oblasti výroby komponentov na komunikáciu prostredníctvom optických vlákien a medených vodičov, komponentov na prenos energie a komponentov pre námorné inžinierstvo. Skupina Hengtong pôsobí celosvetovo, predovšetkým v Ázii, nie však na území SR.
 
Predmetom podnikania JV, ktorý bude podnikať pod obchodným menom j-fiber Hengtong GmbH bude výroba a predaj jedno-módových optických vlákien pre použitie v telekomunikačných a dátových aplikáciách.
 
Vychádzajúc z činností spoločnosti j-fiber, spoločnosti Aberdare a JV, popísaných v rozhodnutí, na európskom trhu nebolo identifikované horizontálne prekrytie aktivít v oblasti jedno-módových optických vlákien, zároveň predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska jej nehorizontálneho posúdenia.
 
Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v priebehu správneho konania úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 2. 2019.