Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku spoločností SWAN, a.s., a BENESTRA, s. r. o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 03. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku spoločne kontrolovaného podnikateľmi Ing. Juraj Ondriš a Ing. Pavol Ondriš, Slovenská republika (ďalej len „Oznamovateľ 1 a 2“) na jednej strane a podnikateľom Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava (ďalej len „Oznamovateľ 3“, spoločne s Oznamovateľom 1 a 2 „Oznamovatelia“) na druhej strane, pričom spoločný podnik bude tvorený spoločnosťami SWAN, a.s., Bratislava (ďalej len „Swan“), SK Consortium 2 S.à r.l., Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „SKC2“), SK Holdco B.V., Holandsko (ďalej len „SKH“), Carduelis 2 B.V., Holandsko (ďalej len „C2“) a BENESTRA, s. r. o., Bratislava (ďalej len „Benestra“).
 
Do spoločného podniku sa z ekonomickej skupiny Oznamovateľa 3 vkladá spoločnosť Benestra a spoločnosti SKC2, SKH a C2, ktoré sú holdingovými spoločnosťami. Oznamovateľ 1 a 2 do spoločného podniku vkladajú spoločnosť Swan, ktorá je nimi pred koncentráciou nepriamo spoločne kontrolovaná.
 
Prostredníctvom spoločnosti Swan Oznamovateľ 1 a 2 pred koncentráciou priamo/nepriamo spoločne/výlučne kontrolovali viaceré spoločnosti. Z predložených podkladov a informácií úrad zistil, že v dôsledku vytvorenia spoločného podniku dôjde k zmene kontroly aj nad všetkými podnikateľmi pred koncentráciou kontrolovanými prostredníctvom podnikateľa Swan Oznamovateľom 1 a 2, a teda nad týmito spoločnosťami získa nepriamo kontrolu aj Oznamovateľ 3.
 
Úrad v časti venovanej hodnoteniu dopadov koncentrácie posudzoval ako aktivity Oznamovateľa 1 a 2 aj činnosti podnikateľov SWAN Mobile, a. s., Bratislava, Amtel Slovensko, s.r.o., Bratislava a CNC, a.s., Bratislava. Títo podnikatelia však nepatria medzi podnikateľov, nad ktorými dôjde k zmene kontroly v dôsledku vytvorenia spoločného podniku.
 
Oznamovateľ 1 a 2 spoločne kontrolujú viaceré spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach, resp. vyvíjajú viaceré činnosti, predovšetkým ide o oblasť elektronických komunikácií, ďalej činnosti ako integrácia systémov, bezpečnosť IT, výroba a predaj informačných systémov na mieru, národná registrácia internetových domén, predaj aplikácií na mobilné zariadenia, lokálna retransmisia, prevádzkovanie webových portálov a ďalšie. 
 
Oznamovateľ 3 je správcovskou spoločnosťou, vytvára a spravuje alternatívne investičné fondy a zahraničné alternatívne fondy. Ekonomická skupina, do ktorej patrí Oznamovateľ 3, pôsobí najmä v oblasti elektronických komunikácií, vývoja a dodávok softvérov, informačných systémov, maloobchodného predaja potravín a iného spotrebného tovaru, rastlinnej a živočíšnej prvovýroby.
 
Vzhľadom na aktivity Oznamovateľov sa úrad sústredil na posúdenie dopadov koncentrácie vo vzťahu k oblasti elektronických komunikácií. V oznámení koncentrácie boli vymedzené viaceré relevantné trhy, resp. segmenty tovarov/služieb v oblasti elektronických komunikácií, v ktorých pôsobia Oznamovatelia 1 a 2 a/alebo Oznamovateľ 3, resp. spoločnosti, ktoré patria do ekonomických skupín Oznamovateľov. Pokiaľ ide o viaceré segmenty/trhy, vzhľadom na štruktúru týchto trhov a postavenie Oznamovateľov bolo možné vyhodnotiť koncentráciu ako neproblematickú už z informácií uvedených v Oznámení.
 
Hlbšie sa úrad venoval segmentom, ktoré Oznamovatelia vymedzili ako veľkoobchodný trh prenájmu okruhov, služby komplexných ICT riešení, maloobchodné trhy vo vzťahu k prístupu na internet v pevnom umiestnení (s možným delením  podľa  typu zákazníka – uvedené ako služby pre hromadný trh a pre biznis zákazníkov) a služby individuálnych riešení prenosu dát, biznis zákazníci.
 
V rámci týchto segmentov úrad jednak zadefinoval relevantné trhy, resp. ich alternatívy a jednak vyhodnocoval dopady koncentrácie po podrobnej analýze. Ide o segmenty, na ktorých sa aktivity účastníkov koncentrácie jednak horizontálne prekrývajú, jednak na seba vertikálne nadväzujú, pričom zo strany konkurenčných poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb boli vyjadrené viaceré obavy z negatívnych dopadov koncentrácie práve v týchto oblastiach. Vzhľadom na uvedené, úrad posudzoval jednak horizontálne účinky koncentrácie na veľkoobchode, ako aj na maloobchode pokiaľ ide o  služby vysokokvalitného prístupu k internetu v pevnom umiestnení (zahŕňajúce určité typy služieb v Oznamovateľmi vyššie uvedených oblastiach poskytovaných biznis zákazníkom) a jednak posudzoval dôsledky vertikálneho prepojenia týchto aktivít Oznamovateľov.
 
Pri posudzovaní horizontálnych účinkov koncentrácie na maloobchodnej úrovni poskytovania služieb vysokokvalitného prístupu k internetu v pevnom umiestnení (ďalej len „maloobchodný VKP“) sa úrad na základe námietok konkurentov zameral na možné obmedzenie ponuky v dôsledku zníženia počtu hráčov a zvýšenia nezávislosti účastníkov koncentrácie, na dôsledky kumulácie infraštruktúry, obzvlášť rádiovej infraštruktúry v licencovaných pásmach – v rámci toho špecificky na budúce technológie 5. generácie (ďalej len „5G“) a na poskytovanie maloobchodného VKP pre zákazníkov z verejného sektora.
 
Úrad predovšetkým vychádzal z aktuálnej štruktúry trhu. Tiež zistil, že tento segment je špecifický predovšetkým vyššími cenami poskytovaných produktov a služieb (vzhľadom na ich náročnosť) určených pre biznis klientelu, čo tiež znamená, že vlastníctvo potrebnej infraštruktúry nemusí byť konkurenčnou výhodou (často dochádza k dobudovaniu infraštruktúry na základe získanej zákazky) a ďalej tým, že väčšina objednávok prebieha na základe tendrov. Zároveň na trhu po koncentrácii zostávajú pôsobiť hráči so zázemím silnej medzinárodnej skupiny s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti elektronických komunikácií.
 
Vo vzťahu ku kumulácii infraštruktúry úrad zistil, že účastníci koncentrácie nedisponujú takou optickou infraštruktúrou, ktorá by im dávala výraznejšiu konkurenčnú výhodu a na trhu aj po koncentrácii budú existovať podnikatelia s rozsiahlejšou optickou infraštruktúrou. Čo sa týka rádiových frekvencií v licencovaných pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz, ktoré boli predovšetkým konkurentmi namietané, úrad z údajov predložených Oznamovateľmi, niektorými konkurentmi, ako aj regulátorom v tejto oblasti zistil, že v daných pásmach disponujú licenciami (a to aj vo väčšom rozsahu) aj viacerí konkurenti a že zároveň existujú ďalšie frekvenčné pásma, v ktorých je možné poskytovať rovnaké typy služieb. Špecificky pre nasadenie budúcich 5G technológií úrad zistil, že frekvenčné pásma, na ktorých budú tieto služby poskytované, neboli doteraz štandardizované, pričom licencie na uvedené pásma v rukách Oznamovateľov sú časovo obmedzené. Zároveň regulátor uviedol, že nemá vedomosť o tom, že by účastníci koncentrácie a spoločnosti z ich ekonomických skupín disponovali jedinečnou infraštruktúrou, ktorá by im poskytovala konkurenčnú výhodu oproti iným podnikom.
 
Vo vzťahu k poskytovaniu maloobchodného VKP pre verejný sektor úrad zistil, že tieto produkty a služby nepredstavujú samostatný trh, ale sú súčasťou širšieho trhu v tejto oblasti pre biznis zákazníkov. Tiež nešlo v tomto prípade o spojenie dvoch silných hráčov špecificky v tejto oblasti, výraznejšie postavenie tu zaujímala len skupina Oznamovateľov 1 a 2, nie však Oznamovateľ 3. Okrem účastníkov koncentrácie (predovšetkým skupiny Oznamovateľa 1 a 2) v tejto oblasti pôsobia aj ďalší relevantní hráči s významnými aktivitami vo vzťahu k subjektom verejného sektora.
 
Pri posudzovaní horizontálnych účinkov koncentrácie na veľkoobchodnej úrovni poskytovania služieb vysokokvalitného prístupu k internetu (ďalej len „veľkoobchodný VKP“) úrad zistil, že podnikateľ Benestra síce patrí medzi významnejších veľkoobchodných hráčov, avšak podnikateľ Swan na tomto trhu pôsobí len v obmedzenom rozsahu. Prírastok tak v dôsledku koncentrácie bude minimálny. Zároveň na trhu zostanú pôsobiť viacerí podnikatelia, ktorých odstup od koncentráciou vzniknutého spoločného podniku sa výrazne nezvýši. Podnikateľ Swan svojím pôsobením na trhu veľkoobchodného VKP teda na podnikateľa Benestra nevyvíja taký konkurenčný tlak, v dôsledku odstránenia ktorého by mohlo dôjsť k zmene súťažných podmienok na trhu veľkoobchodného VKP, a teda k zvýšeniu cien alebo iným negatívnym dopadom na poskytovanie služieb veľkoobchodného VKP.  V  súvislosti  s horizontálnym posúdením koncentrácie na trhu veľkoobchodného VKP, úrad tiež zistil, že rozsah infraštruktúry podnikateľov pôsobiacich na tomto trhu nezodpovedá ich súťažnému významu, resp. úlohe, ktorú zohrávajú na predmetnom trhu. Vychádzajúc z podkladov a informácií získaných v rámci správneho konania, podnikateľ Benestra svoju infraštruktúru vhodnú na poskytovanie služieb vysokokvalitného prístupu k internetu používa vo väčšom rozsahu na poskytovanie veľkoobchodných služieb navonok, podnikateľ Swan svoju infraštruktúru používa na súťaž na veľkoobchodnom trhu vysokokvalitného prístupu len obmedzene a primárne si ju poskytuje dovnútra vo forme samozásobovania na súťaženie na maloobchodnom trhu vysokokvalitného prístupu.
 
Pri posudzovaní vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie úrad posudzoval, či v dôsledku koncentrácie nedôjde k uzavretiu/obmedzeniu prístupu k vstupom alebo k odberateľom.
 
Vo vzťahu k uzavretiu/obmedzeniu prístupu k vstupom na veľkoobchode v tejto oblasti úrad zhodnotil najmä postavenie účastníkov koncentrácie na trhu veľkoobchodného VKP, postavenie ostatných podnikateľov na tomto trhu a s tým súvisiacu dostupnosť služieb veľkoobchodného VKP, význam služieb vysokokvalitného prístupu k internetu nakupovaných veľkoobchodne pre poskytovanie služieb maloobchodného VKP a vplyv koncentrácie na konkurencieschopnosť podnikateľov na trhu maloobchodného VKP a tým na hospodársku súťaž. Vzhľadom na uvedené, úrad dospel k záveru, že je nepravdepodobné, že uzavretie/obmedzenie prístupu k vstupom na veľkoobchode by malo taký vplyv na poskytovanie maloobchodného VKP, aby viedlo k negatívnym dopadom na hospodársku súťaž na predmetnom trhu.
 
Vo vzťahu k uzavretiu prístupu k odberateľom, úrad posudzoval, či by odmietnutie podnikateľov Swan a Benestra odoberať veľkoobchodný VKP od ich konkurentov na veľkoobchodnom trhu, pre týchto veľkoobchodných dodávateľov znamenalo zamedzenie prístupu k významnej zákazníckej báze a tým viedlo k zhoršeniu podmienok poskytovania veľkoobchodného VKP a k oslabeniu konkurentov účastníkov koncentrácie na maloobchodnom VKP a tým k negatívnym dopadom na hospodársku súťaž na tomto maloobchodnom trhu. Úrad zistil, že podnikatelia Swan a Benestra neboli významnou odberateľskou bázou, keďže podnikatelia Swan a Benestra boli už pred koncentráciou vertikálne integrovaní a drvivú väčšinu služieb vysokokvalitného prístupu si zaobstarávali dlhodobo interne. Koncentrácia by teda neviedla k výraznej zmene oproti situácii pred ňou.
 
Vo vzťahu k posúdeniu vertikálnych účinkov koncentrácie v oblasti VKP úrad vzal do úvahy aj to, že obaja účastníci koncentrácie pôsobia tak na maloobchode, ako aj na veľkoobchode (s rozdielnou mierou pôsobenia oboch skupín Oznamovateľov na daných úrovniach). V dôsledku koncentrácie tak môže dôjsť len k preskupeniu dodávok veľkoobchodného VKP, kedy napríklad skutočnosť, že podnikatelia Swan a Benestra si budú dodávať viac veľkoobchodných prístupov interne by  mohla  viesť k tomu, že ich dovtedajší veľkoobchodní odberatelia budú novou zákazníckou bázou pre podnikateľov, ktorí pôvodne dodávali služby podnikateľom Swan a Benestra (čo znižuje obavu z uzavretia prístupu k odberateľom, ako aj k vstupom). Rovnako aj ďalší podnikatelia pôsobiaci na trhu veľkoobchodného prístupu sú vertikálne integrovaní. Tá istá infraštruktúra, ktorú podnikatelia používajú na poskytovanie veľkoobchodných služieb vysokokvalitného prístupu je principiálne vhodná aj na poskytovanie maloobchodných služieb vysokokvalitného prístupu. V dôsledku toho by možné odmietnutie odberu účastníkmi koncentrácie na veľkoobchodnom trhu potom viedlo k posilneniu konkurencieschopnosti dotknutých vertikálne integrovaných podnikateľov na maloobchodnom trhu.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 03. 2018.