Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil zámer koncentrácie podnikateľov Dmytro Borodavka, MHP SE, MHP East Europe, s.r.o., EU Poultry, s.r.o., a WE Trade, s.r.o.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR rozhodnutím schválil zámer koncentrácie spočívajúcej vo viacerých vzájomne prepojených a podmienených transakciách.

kracie prsia 2
kracie prsia 2
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 12. 2021 schválil zámer koncentrácie spočívajúcej vo viacerých vzájomne prepojených a podmienených transakciách, ktorých výsledkom bude nadobudnutie spoločnej kontroly nad podnikateľom MHP East Europe, s.r.o., Bratislava podnikateľom EU Poultry, s.r.o., Bratislava (ďalej len „EU Poultry“) a časťou aktív, na základe ktorých je možné dosahovať obrat, patriacich do majetku spoločnosti WE Trade, s.r.o., Bratislava (ďalej len „WE Trade“), čím dôjde k vytvoreniu plnofunkčného spoločného podniku podnikateľov Dmytro Borodavka (ďalej len „Borodavka“) a MHP SE, Limassol, Cyprus.

Skupina MHP SE je lídrom v produkcii hydiny na Ukrajine. Tento segment zahŕňa okrem chovu hydiny aj produkciu jatočného kuracieho mäsa a ďalších produktov z kuracieho mäsa (chladených alebo mrazených). Okrem uvedených produktov sa MHP SE sústreďuje aj na súvisiacu produkciu vajec, rastlinných olejov, zmesového krmiva pre hydinu a bioplynu. Ďalší segment zahŕňa mäsospracovateľské a ostatné poľnohospodárske činnosti. V rámci tohto segmentu MHP SE produkuje a predáva klobásy a varené mäso, rôzne polotovary pripravené na konzumáciu a mliečne produkty. Segment, ktorý sa sústreďuje na juhovýchodnú Európu predstavuje produkciu spoločnosti Perutnina Ptuj, d.o.o., Slovinsko, ktorá je hydinovým a mäsospracovateľským producentom v juhovýchodnej Európe. V rámci vyššie uvedených aktivít pôsobí skupina MHP SE aj v Afrike, Ázii, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a na Blízkom východe.

Skupina p. Borodavku pôsobí najmä na Slovensku a v rámci Európskej únie, predovšetkým na českom, poľskom a maďarskom trhu (významnejšie obraty dosahuje ešte v Slovinsku), a to na trhu spracovania a predaja spracovaného kuracieho mäsa a kuracích mäsových výrobkov.

Hlavným producentom a dodávateľom produktov zo skupiny p. Borodavku je v tejto koncentrácii nadobúdaná spoločnosť EU Poultry. V portfóliu spoločnosti EU Poultry sú produkty z kuracieho mäsa troch kategórií – chladené, mrazené a marinované kuracie mäso. Spoločnosť WE Trade je vlastníkom aktív slúžiacich na prevádzku spracovania kuracieho mäsa a EU Poultry na týchto aktívach vykonáva túto prevádzku, v malej miere pôsobí ako veľkoobchodník na trhu spracovania a predaja kuracieho mäsa a mäsových výrobkov.

Vzhľadom na zanedbateľné prekrytie aktivít účastníkov koncentrácie v SR a s ohľadom na významných konkurentov v horizontálnej oblasti úrad dospel k záveru, že z tohto pohľadu koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy.

Úrad skúmal aj vertikálny vzťah medzi účastníkmi koncentrácie, pričom posúdil všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy relevantných trhov s ohľadom na postavenie účastníkov koncentrácie a štruktúru príslušných trhov, ktorá je známa úradu z jeho predošlej rozhodovacej činnosti. Úrad zistil, že predmetné trhy sa vyznačujú prítomnosťou silných konkurentov (a to pokiaľ ide o oblasť jatočného kuracieho mäsa ako dodávateľského trhu, ako aj pokiaľ ide o oblasť spracovania a predaja spracovaného kuracieho mäsa a výrobkov z kuracieho mäsa ako odberateľského trhu). Úrad tiež zobral do úvahy už pred koncentráciou existujúce vertikálne prepojenie účastníkov koncentrácie v tejto oblasti. Dospel tak k záveru, že ani v tomto smere nedochádza k súťažným obavám, najmä v podobe obmedzenia prístupu k vstupom na dodávateľskom trhu jatočných kurčiat alebo ku zákazníkom na odberateľskom trhu spracovania a predaja kuracieho mäsa a mäsových výrobkov.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 1. 2022.