Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil zámer koncentrácie podnikateľov JUDr. Ján Sabol, Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan Tóth

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil získanie kontroly podnikateľa JUDr. Ján Sabol nad podnikateľom International Biofuel Investment PTE. LTD. a kontroly podnikateľov Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan Tóth nad podnikateľom International Renewable Investment PTE. LTD.

zemegula, zelená rastlina znázorňuje biopalivo
zemegula, zelená rastlina znázorňuje biopalivo
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 11. 2021 schválil zámer koncentrácie, ktorá má spočívať v získaní
  • priamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Ján Sabol (ďalej len „JUDr. Sabol“) nad podnikateľom International Biofuel Investment PTE. LTD., Singapur (ďalej len „IBI“) a
  • nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Robert Spišák, PhD. (ďalej len „Ing. Spišák) a Ing. Štefan Tóth (ďalej len „Ing. Tóth“) nad podnikateľom International Renewable Investment PTE. LTD., Singapur (ďalej len „IRI“)
a toho prostredníctvom nepriamej spoločnej kontroly JUDr. Sabola, Ing. Spišáka a Ing. Tótha nad spoločnosťami DOPET ALLIANCE, a. s., Bratislava (ďalej len „DOPET ALLIANCE“), Solar 2009, a. s., Trnava (ďalej len „SOLAR“), EG Reality, a. s., Trnava (ďalej len „EG Reality“) a RT LOGISTIC, a.s., Leopoldov (ďalej len „RT LOGISTIC“).

Predmetom činnosti nadobúdaných spoločnosti IBI a IRI je len držba podielov a zmena kontroly nad nimi je prostriedkom na zmenu kontroly nad spoločnosťami, ktoré kontrolujú. Ide o DOPET ALLIANCE, SOLAR a EG Reality, ktoré kontrolujú spoločne a RT LOGISTIC, ktorú výlučne kontroluje IRI (spolu s ich dcérskymi spoločnosťami ďalej len „Cieľová skupina“).

Nadobúdateľ kontroly JUDr. Sabol (spolu)kontroluje Cieľovú skupinu už pred koncentráciou, a to prostredníctvom spoločnosti IRI, ktorú pred koncentráciou výlučne kontroluje. Na základe koncentrácie sa zmení len spoločnosť, prostredníctvom ktorej bude JUDr. Sabol vykonávať kontrolu nad Cieľovou skupinou - z IRI na IBI. Úrad sa preto zameral na posúdenie dopadov zmeny, ktorá nastane v dôsledku koncentrácie, a to nového získania spoločnej kontroly Ing. Spišáka a Ing. Tótha nad IRI, a tým ich spoločnej kontroly (spolu s JUDr. Sabolom) nad Cieľovou skupinou. 

Úrad zistil, že medzi aktivitami Ing. Tótha a IRI/Cieľovej skupiny nedochádza k žiadnym horizontálnym ani ne-horizontálnym prepojeniam.
 
Pokiaľ ide o Ing. Spišáka, o prekrytiach, resp. prepojeniach s pôsobením IRI/Cieľovej skupiny by bolo možné uvažovať len vo vzťahu aktivít Ing. Spišáka v oblasti zasielateľstva, nákladnej dopravy a prenájmu vozňov [prostredníctvom spoločnosti Railtrans International, a.s., Bratislava (ďalej len „RTI“)] a aktivít Cieľovej skupiny v oblasti zasielateľstva a nákladnej dopravy (prostredníctvom RT LOGISTIC).
 
Podľa predložených informácií akékoľvek potenciálne prepojenie medzi aktivitami Ing. Spišáka a IRI/Cieľovej skupiny existuje už pred koncentráciou, keďže Ing. Spišák všetky aktivity súvisiace s činnosťou IRI/Cieľovej skupiny vykonáva cez RTI, ktorú už pred koncentráciou spolukontroluje s JUDr. Sabolom, ktorý vykonáva kontrolu pred koncentráciou v RTI aj v RT LOGISTIC (Cieľová skupina).
 
Uskutočnením koncentrácie teda nedôjde k novému prepojeniu medzi aktivitami Ing. Spišáka (RTI) a IRI/Cieľovej skupiny (RT LOGISTIC). Dôjde len k posilneniu už existujúceho prepojenia, pričom úrad nezistil, že by to malo relevantný vplyv na ich súťažné pôsobenie v porovnaní so stavom pred koncentráciou.
 
S ohľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 11. 2021.