Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil zámer koncentrácie podnikateľov pána Dalibora Janegu (DALITRANS, s.r.o.,), OKTAN, a.s., PROGRESS TRADING, a.s., a PETROLTRANS, a.s.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly pána Dalibora Janegu prostredníctvom priamo výlučne kontrolovaného podnikateľa DALITRANS, s.r.o., nad časťou podnikateľa predstavujúcou aktíva slúžiace na prevádzku 8 čerpacích staníc.

tankovanie do nádrže auta
tankovanie do nádrže auta
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 7. 2022 schválil zámer koncentrácie, ktorá spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly pána Dalibora Janegu (ďalej len „pán Janega“) prostredníctvom priamo výlučne kontrolovaného podnikateľa DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce (ďalej len „DALITRANS“) nad časťou podnikateľa predstavujúcou aktíva slúžiace na prevádzku 8 čerpacích staníc (ďalej len „nadobúdané ČS“), ktoré sú pred koncentráciou vlastnené spoločnosťami OKTAN, a.s., Kežmarok, PROGRESS TRADING, a.s., Trebišov a PETROLTRANS, a.s., Poprad.
 
Pán Janega prostredníctvom podnikateľa DALITRANS (ďalej len „skupina DALITRANS“) pôsobí v nasledujúcich oblastiach:
  • maloobchodný predaj pohonných hmôt (nafta, benzín, auto LPG) na 17 čerpacích staniciach (ďalej len „ČS“) značky DaliOil umiestnených pozdĺž nespoplatnených ciest v západnej a strednej časti Slovenska, poskytovanie súvisiacich doplnkových činností na ČS,
  • veľkoobchod s pohonnými hmotami – predaj väčších objemov pohonných hmôt dopravcom a poľnohospodárskym družstvám,
  • nákladná cestná doprava.
Nadobúdané ČS sú umiestnené pozdĺž nespoplatnených ciest najmä v regióne východného a severného Slovenska (6 ČS), stredného Slovenska (1 ČS) a západného Slovenska (1 ČS), pričom poskytujú maloobchodný predaj pohonných hmôt (nafta, benzín, auto LPG) a súvisiace doplnkové činnosti.
 
Úrad v prípade predmetnej koncentrácie analyzoval podnikateľské činnosti poskytované na ČS účastníkov koncentrácie, ktoré sú v horizontálnom vzťahu, najmä maloobchodný predaj pohonných hmôt (benzín a nafta, auto LPG).
 
V tomto smere bolo relevantné posúdenie účinkov koncentrácie v oblasti maloobchodného predaja benzínu a nafty na ČS pre B2C/B2B odberateľov a v oblasti maloobchodného predaja auto LPG pre B2C/B2B odberateľov na ČS umiestnených pozdĺž nespoplatnených ciest, z priestorového hľadiska na národnej, ako aj na lokálnej úrovni.
 
Z hľadiska národnej úrovne a celkového predaja pohonných hmôt na ČS podiel skupiny DALITRANS spolu s nadobúdanými ČS nedosahoval úroveň ovplyvnených trhov, rovnako tak v prípade členenia podľa typu pohonnej hmoty (benzín a nafta, auto LPG) a podľa typu odberateľa, t. j. B2C/B2B odberateľa.
 
S ohľadom na význam faktora dostupnosti ČS (najmä pre B2C odberateľov) úrad v rámci identifikácie jednotlivých lokálnych relevantných trhov vychádzal z umiestnenia danej ČS koncentrujúcich sa strán (t. j. či sa ČS nachádza v meste/obci alebo v rurálnej oblasti), pričom zohľadňoval spádovú oblasť vo vzťahu k danej ČS skupiny DALITRANS a taktiež spádovú oblasť vo vzťahu k nadobúdaným ČS. 
 
K prekrytiu spádových oblastí ČS skupiny DALITRANS a nadobúdaných ČS dochádza len v oblasti miest Nemšová (ČS DaliOil)/Dubnica nad Váhom (ČS DaliOil)/Nová Dubnica (nadobúdaná ČS OKTAN). V prípade predmetných ČS úrad analyzoval vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na základe tzv. presence based prístupu, t. j. porovnania počtu ČS skupiny DALITRANS po koncentrácii a ČS iných hráčov. Úrad zároveň zohľadnil charakter jednotlivých ČS účastníkov koncentrácie, ako aj ostatných hráčov v danom spádovom území.
 
Na základe dostatočného počtu relevantných konkurentov úrad uzavrel, že v dôsledku koncentrácie nedochádza k významným prekážkam efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu maloobchodného predaja benzínu a nafty pre B2C/B2B odberateľov a na relevantnom trhu maloobchodného predaja auto LPG pre B2C a B2B odberateľov na ČS umiestnených pozdĺž nespoplatnených ciest z hľadiska celonárodného, ako aj lokálneho posúdenia.
   
Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a teda koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 8. 2022.