Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR uložil pokutu podnikateľovi za neoznámenú koncentráciu a jej implementáciu

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) vydal dňa 14. 02. 2017 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi Imre Fazakas, trvale bytom Gyöngvirag u. 18, Budakeszi 2092, Maďarsko (ďalej len „Imre Fazakas“) podľa § 38 ods. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 17. 04. 2016 (ďalej len „zákon“) v spojení s § 38e zákona pokutu v celkovej výške 3 000 eur.
 
Podnikateľ porušil § 10 ods. 7 zákona tým, že v  období od 20. 10. 2015 do 23. 12. 2015 neoznámil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Imre Fazakas nad podnikateľom NORMESTON GROUP CYPRUS LIMITED, Cyprus a nad podnikateľom NORMESTON TRADING LIMITED, Belize, ktorá vznikla dňa 20. 10. 2015 (ďalej len „koncentrácia“) spôsobom ako je uvedené v rozhodnutí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 2016/FK/3/1/011.
 
Podnikateľ Imre Fazakas zároveň porušil § 10 ods. 11 zákona tým, že v období od 20. 10. 2015 do 24. 03. 2016 vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, predtým ako úrad o nej právoplatne rozhodol.
 
Nadobúdané spoločnosti na území Slovenskej republiky pôsobia na trhu maloobchodného predaja motorovej nafty, benzínu a LPG (prevádzka čerpacích staníc LUKOIL) a na trhu obchodovania so surovou ropou.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 03. 2017.