Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR uložil vyše 20-miliónovú pokutu za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu a za porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie

Publikované:
Obsah
pekárenské výrobky
pekárenské výrobky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 6. 2023 vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol, že podnikateľ porušil § 10 ods. 9 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a tiež § 10 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ, pôsobiaci v pekárenskom segmente, neoznámil úradu koncentráciu, ktorou získal kontrolu nad dvoma konkurenčnými pekárňami a rovnako tak vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie bez získania súhlasu úradu s takouto akvizíciou.

Tým došlo k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, podľa ktorého sú podnikatelia povinní koncentrácie, ktoré splnia zákonom ustanovené kritériá veľkosti dotknutých subjektov (vyjadrené ich obratom) úradu oznámiť. Účelom takéhoto nastavenia je zahrnúť pod kontrolu úradu koncentrácie, ktoré by vzhľadom na ekonomickú silu koncentrujúcich sa podnikateľov mohli ovplyvniť hospodársku súťaž na území Slovenskej republiky.

Rovnako tak sú podnikatelia povinní zdržať sa akéhokoľvek výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie až do času, kedy o nej úrad rozhodne. Systém kontroly koncentrácií je tak založený na princípe preventívnej ex ante kontroly, ktorého cieľom je predchádzať narušeniu účinnej hospodárskej súťaže, a tak koncentráciu je možné uskutočniť až v okamihu, keď je zo strany súťažnej autority posúdená ako neproblematická.

Špecificky je potreba umožniť úradu posúdiť koncentráciu dôležitá v prípade, ak ide o spojenie priamych konkurentov, ktoré je považované  v rámci kontroly koncentrácií vo všeobecnosti za najprísnejšie sledované. V dôsledku horizontálneho prepojenia aktivít konkurentov bez toho, aby boli úradom zhodnotené dôsledky pre hospodársku súťaž a rozhodnuté, či je možné takéto spojenie uskutočniť, prípadne za akých podmienok, môže dôjsť k zníženiu účinnej hospodárskej súťaže, a teda k negatívnemu dopadu na trh a tak aj na spotrebiteľov.

Za obe porušenia uložil úrad podnikateľovi podľa relevantných ustanovení zákonov pokuty, spolu vo výške 21 mil. eur.

Rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, účastník konania môže podať voči nemu v zákonnej lehote rozklad.