Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a. s., a časti podnikateľa ČEZ Slovensko, s. r. o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 04. 12. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava nad časťou podnikateľa ČEZ Slovensko, s. r. o., Bratislava, ktorá slúži na prevádzkovanie maloobchodných dodávok elektriny a zemného plynu jednotlivým typom odberateľov a súvisiacich činností. Spoločnosť SPP je primárne aktívna na relevantných trhoch v oblasti maloobchodných dodávok zemného plynu, ako aj v oblasti maloobchodných dodávok elektriny jednotlivým typom odberateľov na Slovensku.

Sektor:
D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.