KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a. s., a časti podnikateľa ČEZ Slovensko, s. r. o.

Aktualizované 07.12.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 04. 12. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava nad časťou podnikateľa ČEZ Slovensko, s. r. o., Bratislava, ktorá slúži na prevádzkovanie maloobchodných dodávok elektriny a zemného plynu jednotlivým typom odberateľov a súvisiacich činností. Spoločnosť SPP je primárne aktívna na relevantných trhoch v oblasti maloobchodných dodávok zemného plynu, ako aj v oblasti maloobchodných dodávok elektriny jednotlivým typom odberateľov na Slovensku.

Sektor:
D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin