Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AZC, a.s., ON RAIL Holding B.V., PMK Invest, s.r.o., a Billing Alliance, a.s.

Aktualizované:
Obsah
zásielky
zásielky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 6. 7. 2021 na základe oznámenia koncentrácie začal správne konanie vo veci získania spoločnej kontroly podnikateľov AZC, a.s., Bratislava (ďalej len ,,AZC"), ON RAIL HOLDING B.V., Holandsko (ďalej len ,,ON RAIL") a PMK Invest, s.r.o., Bratislava nad podnikateľom Billing Alliance, a.s., Bratislava (ďalej len ,,Billing Alliance"). Zároveň bolo úradu oznámené, že došlo k získaniu kontroly nad podnikateľmi Zelená pošta, s.r.o., Bratislava a Digitance, s.r.o., Bratislava.

AZC patrí do Skupiny Jána Sabola a ON RAIL patrí do Skupiny Oszkára Világoho. Skupina Jána Sabola a Skupina Oszkára Világiho mali spolu s ďalším podnikateľom majetkovú účasť v spoločnosti Tatra Billing, a.s., Bratislava (ďalej len ,,Tatra Billing"), ktorá pôsobí v oblasti transakčnej tlače rovnako ako Billing Alliance. V oznámení koncentrácie sa uvádza, že ešte pred oznámením predmetnej koncentrácie došlo k predaju spoločnosti Tatra Billing inému podnikateľovi, ktorý je personálne, majetkovo a finančne nezávislý na Skupine Jána Sabola a Skupine Oszkára Világiho.
 
Sektory:
C 18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou
H. 53.2 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
J 62.0 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.