Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Finportal, a.s., a NN Group N.V.

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní výlučnej kontroly nad spoločnosťou Finportal, a.s., podnikateľom NN Group N.V.

mobil s krivkou
mobil s krivkou

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 03. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly nad spoločnosťou Finportal, a.s., Slovenská republika podnikateľom NN Group N.V., Holandsko.

Sektor:
K.65.3 Dôchodkové zabezpečenie
K Finančné a poisťovacie činnosti

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.