KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ORLEN Unipetrol a.s. a OLIVA group s.r.o.

Aktualizované 28.06.2022

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa ORLEN Unipetrol a.s. nad všetkými čerpacími stanicami podnikateľa OLIVA group s.r.o.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 6. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa ORLEN Unipetrol a.s., Praha, Česká republika nad všetkými čerpacími stanicami, existujúcimi aj v súčasnosti budovanými, podnikateľa OLIVA group s.r.o., Bratislava, na základe ich dlhodobého nájmu.

Sektor:
G.47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
G.46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.


Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin