KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PPF, a.s., Matej Okáli, CzechToll, s.r.o., SkyToll, a.s., TollNet a.s., PaySystem, s.r.o., a ITIS Holding a.s.

Aktualizované 13.05.2022

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 05. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej spoločnej kontroly podnikateľa PPF a.s., Praha, Česká republika a pána Mateja Okáliho, Bratislava nad spoločnosťami CzechToll, s.r.o., Praha, Česká republika, SkyToll, a.s., Bratislava, TollNet a.s., Praha, Česká republika a PaySystem, s.r.o., Bratislava a vo vytvorení spoločného podniku ITIS Holding a.s., Praha, Česká republika.
 
Sektor:
J 63.11 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin