KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Transdev Slovakia s.r.o. a SAD Prievidza a.s.

Aktualizované 22.06.2022

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Transdev Slovakia s.r.o. nad spoločnosťou SAD Prievidza a.s.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 06. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Transdev Slovakia s.r.o., Nitra nad spoločnosťou SAD Prievidza a.s., Prievidza.

Sektor:
H.49.31 - Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin