KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku podnikateľov TELUS HOLDING, a.s., a SORIA, a.s.

Aktualizované 19.09.2022

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 09. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku, ktorý bude spoločne kontrolovaný spoločnosťami TELUS HOLDING, a.s., a SORIA, a.s., a ktorý bude podnikať v oblasti private equity investícií.
 
Sektor:
K.64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin