Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci získania kontroly PENTA INVESTMENTS nad 7 PLUS a MEDIA MAGAZÍN

Aktualizované:
Obsah
Dňa 05.12.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED, Normanské ostrovy nad podnikateľom SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a.s Bratislava a nad podnikateľom MEDIA MAGAZÍN, a.s., Bratislava. Účastníci koncentrácie a s nimi prepojení podnikatelia pôsobia v nasledujúcich oblastiach: PENTA INVESTMENTS LIMITED, Normanské ostrovy – podnikanie v oblasti private equity a v retailovom developmente, investovanie najmä do oblasti energetiky, maloobchodu, zdravotníctva, leteckej výroby, strojárstva, bankovníctva, zábavného priemyslu; SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a.s Bratislava a MEDIA MAGAZÍN, a.s., Bratislava – vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh, prevádzkovanie internetových portálov, poskytovanie informačných a reklamných služieb, sprostredkovanie prístupu do siete internet.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.