Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie voči podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti energetiky

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 8. 1. 2018 začal správne konanie voči podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti energetiky vo veci možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže spočívajúceho v neoznámení koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti z nej vyplývajúce a tiež vo veci možného porušenia zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie pred jej právoplatným schválením zo strany úradu.
 
Systém kontroly koncentrácií je založený na ich oznamovaní úradu predtým, ako podnikatelia začnú s tzv. implementáciou, t. j. vykonávaním práv a povinností z nej vyplývajúcich. Pod kontrolu úradu spadajú len transakcie pri dosiahnutí určitej ekonomickej sily, ktorá je vyjadrená v podobe obratu účastníkov koncentrácie. Iba takto môže úrad účinne posúdiť dopady koncentrácie na trh a na spotrebiteľov a teda rozhodnúť, či v danom prípade koncentráciu schváli alebo ide o transakciu, ktorá spôsobí značné zníženie účinnej súťaže, najmä v podobe vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Začatie správneho konania neznamená, že jeho účastníci porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým v danej veci dospeje úrad v rozhodnutí.