KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie voči podnikateľovi za možné predloženie nepravdivých informácií

08.02.2018
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 05. 02. 2018 začal správne konanie vo veci uloženia pokuty za možné porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) spočívajúce v predložení nepravdivých informácií.
 
V rámci všeobecného prešetrovania vo veci možného porušenia zákona spočívajúceho v neoznámení koncentrácie týkajúcej sa oblasti prevádzkovania rekreačných zariadení a poskytovania súvisiacich služieb si úrad vyžiadal od dotknutého podnikateľa podklady a informácie. Dôvodom na začatie správneho konania je predloženie nepravdivých informácií v priebehu prešetrovania predmetnej veci.
 
Za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií alebo za neumožnenie ich preverenia úrad podľa § 38a ods. 1 zákona uloží
  1. podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie,
  2. fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom pokutu do 1 650 eur.
Začatie správneho konania neznamená, že jeho účastník porušil zákon a neprejudikuje závery, ku ktorým v danej veci dospeje úrad v rozhodnutí. 
Posledná aktualizácia:08.02.2018