Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie J&T a ISTROKAPITAL

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) dňa 29. 01. 2016 zastavil správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá mala na základe dohody spočívať v získaní priamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Jozej Tkáč, Ing. Ivan Jakabovič a ISTROKAPITAL SE, so sídlom 41-43 Klimentos street, KLIMENTOS TOWER, 1st Floor Flat 12, 1061 Nikózia, Cyprus (ďalej len „ISTROKAPITAL SE“) nad podnikateľom J&T FINANCE GROUP (ďalej len „Koncentrácia“), pretože dôvod na konanie odpadol. 
 
Správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie bolo začaté dňa 26. 04. 2013 na základe oznámenia zámeru Koncentrácie.  Úrad účastníkov konania v jeho priebehu niekoľkokrát vyzval na jeho doplnenie, toto však nebolo doplnené v požadovanom rozsahu. 
 
Predmetné správne konanie bolo na zhodný návrh účastníkov konania odôvodnený potrebou dlhšieho časového obdobia na dosiahnutie dohody o všetkých otázkach týkajúcich sa predmetnej Koncentrácie dvakrát prerušené.
 
Na výzvu na doplnenie oznámenia koncentrácie bola v priebehu konania zo strany podnikateľa ISTROKAPITAL SE úradu predložená dohoda účastníkov, ktorá špecifikuje upustenie od zámeru posudzovanej koncentrácie. Ing. Ivan Jakabovič a Ing. Jozef Tkáč sa následne vyjadrili, že strany upustili od ďalšieho zámeru vstupu podnikateľa ISTROKAPITAL SE do spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, pričom podľa podnikateľov došlo k zrušeniu všetkých práv a povinností, ktoré sa k danému zámeru viazali.
 
Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených úradu zo strany účastníkov konania úrad dospel k záveru, že účastníci konania preukázali, že odstúpili od zámeru koncentrácie v podobe, ako bola oznámená úradu a teda dôvod na posúdenie zámeru koncentrácie tak, ako bol oznámený, odpadol.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 02. 2016.