Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov General Plastic, a. s., GP Alliance, s.r.o., Kofola a.s., a Mattoni 1873 a.s.

Publikované:
Obsah
pohár s vodou
pohár s vodou

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 4. 2023 zastavil správne konanie začaté dňa 16. 12. 2022 vo veci transakcie, ktorá podľa jej oznamovateľov mala predstavovať koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku General Plastic, a. s., Slovenská republika spoločne kontrolovaného podnikateľmi GP Alliance, s.r.o., Slovenská republika, Kofola a.s., Slovenská republika a Mattoni 1873 a.s., Česká republika.

Úrad sa v predmetnom správnom konaní v prvom kroku zameral na posúdenie, či vytváraný spoločný podnik spĺňa kritériá plnofunkčnosti (trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu), a teda, či ide o koncentráciu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Keďže však všetci účastníci konania vzali svoj návrh na začatie konania späť, úrad nakoniec toto správne konanie zastavil. Konanie o koncentrácii je výsostne návrhovým konaním, čo znamená, že v takomto prípade je úrad povinný ho zastaviť.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 4. 2023.