KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov J&T FINANCE GROUP SE, Ladislav Bödők a Panta Rhei, s.r.o.

Aktualizované 15.05.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 04. 2020 zastavil správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní spoločnej kontroly podnikateľov J&T FINANCE GROUP SE, Česká republika (ďalej len „JTFG“) a Ladislav Bödők (ďalej len „LB“) nad podnikateľom Panta Rhei, s.r.o., Slovenská republika (ďalej len „Panta Rhei“) (ďalej aj „koncentrácia“).

Predmetná koncentrácia bola úradu oznámená oneskorene a výkon práv a povinností z nej vyplývajúci bol predčasne realizovaný, za čo úrad rozhodnutím č. 2018/NIK/POK/3/34 zo dňa 16. 10. 2018 uložil nadobúdateľom kontroly pokutu za porušenie povinnosti podľa § 10 ods. 7 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a za porušenie zákazu podľa § 10 ods. 11 uvedeného zákona. V priebehu správneho konania o posudzovaní predmetnej koncentrácie predložili oznamovatelia koncentrácie informácie, z ktorých vyplynulo, že spoločná kontrola menovaných podnikateľov nad Panta Rhei, ktorá vznikla a existovala od 10. 08. 2012, medzičasom zanikla.

Predmetná skutočnosť nebola úradu ozrejmená v okamihu oznámenia koncentrácie, ale až na základe ďalších dopytov úradu bola podnikateľom JTFG definitívne objasnená otázka stavu kontroly v spoločnosti Panta Rhei. V tejto súvislosti bol úradu oznámený vznik novej koncentrácie týkajúcej sa aj podnikateľa Panta Rhei, a to konkrétne dňa 06. 06. 2019 bola oznámená koncentrácia, ktorá spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč (ďalej len „PT“) a LB nad podnikateľom Panta Rhei, a okrem toho aj v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov PT, LB a Ing. Igor Mrva nad podnikateľom Ikar, a.s., Slovenská republika. Túto novo oznámenú koncentráciu úrad aktuálne posudzuje.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že správne konanie o koncentrácii podnikateľov JTFG, LB a Panta Rhei zastaví podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 05. 2020.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin