Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ uložil 40 720 EUR pokutu za nesplnenie povinnosti ohlásiť koncentráciu

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií  vydal v správnom konaní dňa 09. septembra 2015 rozhodnutie č. 2015/FH/3/1/032, ktorým uložil podnikateľovi M -MARKET, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec (ďalej len M-MARKET“) pokutu za porušenie viacerých ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len “zákon”) v súvislosti s kontrolou koncentrácií.
 
Úrad zistil, že podnikateľ M-MARKET nesplnil povinnosť oznámiť koncentráciu, ktorá podliehala kontrole úradu a spočívala v získaní výlučnej kontroly nad časťou podniku podnikateľa ZDROJ-VOPO, s.r.o., Železničná 3, 911 70 Trenčín (ďalej len ZDROJ-VOPO“. Ku koncentrácii došlo dňa 29.10.2010 prevodom aktív, vzťahujúcich sa k maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti podnikateľa ZDROJ-VOPO na základe ústnych kúpnych zmlúv, ktorých uzavretie deklarujú faktúry medzi spoločnosťami ZDROJ-VOPO na jednej strane a CBA Slovakia, a.s. Lučenec a M-MARKET na strane druhej. Porušenie povinnosti podnikateľa oznámiť úradu koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu je v tomto prípade jednak z hľadiska povahy v kontexte deliktov vzťahujúcich sa ku koncentrácii a jednak z hľadiska jeho skutočného dopadu na trh (vzhľadom na to, že úrad vydal Rozhodnutie, ktorým s predmetnou Koncentráciou súhlasil) menej závažnou formou porušenia zákona. Úrad tiež zobral do úvahy skutočnosť, že v tomto prípade išlo o menej štandardnú formu koncentrácie k prevodu aktív dochádzalo postupne v rámci určitého obdobia, čím bolo ťažšie presne definovať, kedy presne došlo v danom prípade ku koncentrácii, ktorá podliehala kontrole úradu. Dĺžka trvania porušovania zákona predstavuje v tomto prípade viac ako 4,5 roka, podnikateľ M-MARKET koncentráciu oznámil dňa 12.06.2015.
 
Zároveň úrad preukázal, že podnikateľ M-MARKET vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako bolo o nej úradom právoplatne rozhodnuté tým, že reálne nadobudol časť podniku podnikateľa ZDROJ-VOPO, zaplatil za aktíva kúpnu cenu a vykonával riadny a nepretržitý výkon kontrolnej činnosti nad touto časťou podniku od 29.10.2010 do 19.08.2015. V prípade tohto deliktu úrad pri stanovení výšky pokuty zobral do úvahy skutočnosť, že podnikateľ M-MARKET prevedené aktíva od začiatku využíval na svoju podnikateľskú činnosť a teda nešlo len o výkon určitých čiastkových úkonov, ale o riadny a nepretržitý výkon kontrolnej činnosti nad touto časťou podniku ZDROJ VOPO.  Na druhej strane pri hodnotení závažnosti deliktu úrad vzal do úvahy, že v konečnom dôsledku vydal Rozhodnutie, ktorým s predmetnou Koncentráciou súhlasil, čo vyhodnotil tak, že v tomto prípade v dôsledku Koncentrácie nezistil negatívne dopady na trh. Dĺžka trvania porušovania zákona predstavuje v tomto prípade viac ako 4,5 roka.
 
Po zhodnotení vyššie uvedených faktorov uložil za obe porušenia pokutu spolu vo výške 81 440 eur. Na žiadosť účastníka konania úrad uskutočnil počas správneho konania rokovanie o urovnaní, v rámci ktorého podnikateľ M-MARKET priznal svoju účasť na porušení zákona a prevzal zaň zodpovednosť. Na základe uvedeného došlo k urovnaniu a úrad v súlade so zákonom znížil pokutu o 50%. 
 
Výsledná výška uloženej pokuty po urovnaní  je 40 720 eur.
 
Rozhodnutie č. 2015/FH/3/1/032 nadobudlo právoplatnosť dňa  09.09.2015.