Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov STRABAG s.r.o. a EUROVIA SK, a.s.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia mala spočívať v založení spoločného podniku na výrobu asfaltových zmesí.

cestný most nad morom
cestný most nad morom

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 09. 05. 2023 zastavil správne konanie, ktoré začal dňa 21. 04. 2023 vo veci zámeru koncentrácie spočívajúcej vo vytvorení spoločného podniku kontrolovaného podnikateľmi STRABAG s.r.o., Bratislava a EUROVIA SK, a.s., Košice (ďalej len „Oznamovatelia“).

Koncentrácia podnikateľov mala podľa oznámenia spočívať v založení spoločnej obaľovne asfaltových zmesí.

Úrad predovšetkým posudzoval, či sú splnené podmienky takzvanej plnofunkčnosti v prípade zakladaného spoločného podniku. Úrad zistil, že spoločný podnik bude slúžiť takmer výlučne pre interné potreby Oznamovateľov, ktorí sa zaväzujú odoberať takmer celú odhadovanú produkciu spoločného podniku a zároveň predpokladaný rozsah obchodovania spoločného podniku s tretími stranami bude minimálny.

Pokiaľ ide o spoločné podniky, platí, že o koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu, ide len v prípadoch, ak sú splnené podmienky plnofunkčnosti (teda spoločný podnik trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu).

Úrad dospel k záveru, že v tomto prípade nie sú splnené podmienky plnofunkčnosti a na základe tohto záveru úrad vydal rozhodnutie, že správne konanie zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný.  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 05. 2023.

Úrad informoval o začatí predmetného správneho konania tlačovou správou dostupnou prostredníctvom nasledujúceho odkazu: KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov STRABAG s. r. o. a EUROVIA SK, a.s.