Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu podnikateľov Ing. Michala Holíka a Dr. Stephana Fanderla nad AHOLD

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 29.1.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Michala Holíka, a Dr. Stephana Fanderla, nad podnikom podnikateľa AHOLD Retail Slovakia, k.s. so sídlom Ivánska cesta 12, Bratislava („AHOLD“).

Ing. Michal Holík spoločne s Dr. Stephanom Fanderla pred koncentráciou nepriamo kontrolovali spoločnosť TERNO, spoločnosť Diligentia R.C. a niekoľko ďalších spoločností. Obe uvedené spoločnosti vykonávajú ako svoju hlavnú hospodársku činnosť maloobchod s potravinami a nepotravinárskym tovarom dennej spotreby, pričom Diligentia R.C. ju vykonáva prostredníctvom maloobchodných predajní Moja Samoška. V čase oznámenia koncentrácie bolo v prevádzke 25 maloobchodných predajní („predajne“) TERNO a 67 predajní Moja Samoška.

Spoločnosť AHOLD pôsobí v oblasti predaja každodenného spotrebného tovaru prostredníctvom siete predajní Hypernova a Albert s počtom 24 predajní po celom území SR.

Pre identifikáciu relevantných trhov a následného zhodnotenia dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž oslovil úrad vybraných podnikateľov pôsobiacich v oblasti maloobchodného predaja každodenného spotrebného tovaru, a to podnikateľov Billa, Tesco Stores SR, Kaufland, Lidl, Retail Value Stores, Carrefour, CBA, CBA Market a COOP Jednota Dunajská Streda. Úrad taktiež vychádzal z informácií predložených v rámci konania o koncentrácii „SK Terno/Samoška“, nakoľko išlo o koncentráciu v obdobnej oblasti posudzovanú pred niekoľkými mesiacmi a v oboch prípadoch išlo o rovnakých oznamovateľov koncentrácie.

Pri posudzovaní koncentrácie sa úrad zameral na oblasť predaja každodenného spotrebného tovaru v maloobchodných predajniach rôzneho formátu. Jednotlivé typy predajní vykazujú značné odlišnosti. Rozdiely v tomto prípade sú jednoznačné medzi hypermarketmi Hypernova a menšími predajňami typu Moja Samoška. Predajne TERNO a Albert, pokiaľ ide o veľkosť predajnej plochy, ako aj počet položiek sortimentu, majú rôznu skladbu formátov predajní, pričom niektoré sa približujú menším predajniam typu Moja Samoška a niektoré sú skôr stredného formátu. Pre potreby konania však nebolo potrebné presne definovať relevantný trh a úrad nechal otázku jeho presného vymedzenia otvorenú.

V prípade maloobchodného predaja každodenného spotrebného tovaru, vychádzajúc z predošlej rozhodovacej praxe úradu, praxe Európskej komisie, resp. iných súťažných orgánov, ako aj z pohľadu spotrebiteľa (konečného zákazníka) sa trhy vymedzujú z priestorového hľadiska lokálne, určitou spádovou oblasťou jednotlivých predajní.

Úrad zistil, že k prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie, t.j. ich predajní Terno, Moja Samoška na jednej strane a Albert a Hypernova na druhej strane dochádza v Bratislave, Trenčíne a Pezinku. Pri posudzovaní dopadov predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž, úrad  vychádzal z možných alternatív vymedzenia spádových oblastí v týchto mestách, pričom alternatívy spádových oblastí (t.j. vzdialenosť z ktorej typický zákazník za nákupom dochádza) vymedzil na základe informácií predložených podnikateľmi prevádzkujúcimi maloobchodný predaj každodenného spotrebného tovaru v predchádzajúcom správnom konaní. Z prieskumu úrad zistil, že spádové oblasti sa odlišujú pre rôzne typy maloobchodných predajných formátov. Na základe informácií z prieskumu vymedzil spádové oblasti  pešou dostupnosťou 10 minút (cca do 1 km) a 5 minút jazdy autom (cca 4 km) pre predajne do cca 400 m2 v Bratislave a Trenčíne a pre predajne nad  cca 400 m2 spádové oblasti 20 minút jazdy autom (cca 20 – 30 km) a 10 minút jazdy autom (do 10 km) v mestách Bratislava, Pezinok a Trenčín.

Úrad skúmal, či vo vymedzených spádových oblastiach existuje pre spotrebiteľa alternatívna voľba inej predajne, teda, či v danej oblasti existujú ďalší maloobchodní predajcovia každodenného spotrebného tovaru a aký je ich charakter. Zobral pritom do úvahy aj skutočnosť, že maloobchodné predajne väčšieho formátu predstavujú účinnú konkurenciu maloobchodným predajniam menšieho formátu,  čo však opačne neplatí.

Pre väčšinu spádových oblastí v rámci daných troch miest bolo zistené pre všetky typy predajných formátov, že k prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie síce dochádza, ale zároveň sa potvrdilo, že v daných lokalitách existuje aj dostatočný počet konkurenčných maloobchodných predajní (viac ako traja hráči z rôznych ekonomických skupín), pričom konkurenčné predajne patria do sietí silných nielen slovenských, ale aj nadnárodných hráčov (Billa, Tesco Kaufland/Lidl).

V prípade menších formátov predajní (cca do 400 m2) úrad preskúmal hlbšie spádové oblasti určitých predajní v meste Bratislava, kde dochádzalo k prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie a zároveň tu bola identifikovaná existencia troch alebo menej ako troch konkurenčných podnikateľov. Úrad tu zobral do úvahy okrem iného najmä existenciu aj ďalších predajní v danej konkrétnej spádovej oblasti, ktoré síce nepatrili do sietí veľkých predajní typu Tesco, Billa atď., išlo však o štandardné predajne porovnateľné s predajňami účastníkov koncentrácie, ako aj existenciu ďalších predajní v tesnej blízkosti spádových oblastí atď.

Úrad po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na príslušných relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, preto koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2014.