Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Rozšírená tlačová správa a informácie k monitorovaciemu správcovi v prípade PANTA RHEI/IKAR

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR vydáva rozšírenú tlačovú správu v nadväznosti na stručnú tlačovú správu týkajúcu sa rozhodnutia o predmetnej koncentrácii.

knihy
knihy

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 4. 6. 2021 schválil s podmienkami koncentráciu spočívajúcu v získaní 

 • spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Bratislava a Ladislav Bödők, Veľký Meder nad podnikateľom Panta Rhei, s.r.o., Veľký Meder (ďalej len „Panta Rhei“) prostredníctvom získania kontroly podnikateľa Ing. Patrik Tkáč nad spoločnosťou CANNEL EQUITY LIMITED, Nikózia, Cyprus a

 • spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Bratislava, Ladislav Bödők, Veľký Meder a Ing. Igor Mrva, Bratislava nad podnikateľom IKAR, a.s., Bratislava (ďalej len „IKAR“).

Predmetné transakcie boli vyhodnotené ako vzájomne podmienené a dochádza  nimi, prostredníctvom spoločne kontrolujúcich podnikateľov, k prepojeniu spoločností Panta Rhei a IKAR (ďalej len „koncentrácia“).
 
Úrad v nasledujúcom texte predkladá rozšírenú tlačovú správu. Táto rozšírená tlačová správa nadväzuje na stručnú tlačovú správu, ktorú úrad zverejnil po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o predmetnej koncentrácii na nasledujúcom odkaze: PMÚ SR schválil s podmienkami koncentráciu podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Ladislav Bödök, Panta Rhei, s.r.o., CANNEL EQUITY LIMITED, Ing. Igor Mrva a IKAR, a.s.
 
Túto rozšírenú tlačovú správu úrad zverejňuje s cieľom poskytnúť podrobnejšie informácie vo vzťahu k posúdeniu predmetnej koncentrácie, keďže ju spracoval po vyhotovení verejnej verzie rozhodnutia o koncentrácii a tiež s cieľom poskytnúť informácie ohľadom monitorovacieho správcu, ktorý bol medzičasom ustanovený na účel dohľadu nad plnením podmienok, za ktorých bola predmetná koncentrácia schválená. 

Monitorovací správca

Jednou z povinností, ktorú úrad účastníkom správneho konania uložil, je aj ustanovenie monitorovacieho správcu, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie podmienok a povinností súvisiacich s koncentráciou, uložených rozhodnutím. Účastníci správneho konania po schválení úradom ustanovili za monitorovacieho správcu spoločnosť:
 
LeitnerLeitner Audit SK s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 52 110 109
Kontaktná osoba: Ing. Peter Szabó
e-mail: peter.szabo@leitnerleitner.sk
 
Monitorovacieho správcu môže kontaktovať subjekt, ktorý sa domnieva, že účastníci koncentrácie nekonali v súlade s uloženými podmienkami a povinnosťami tak, ako boli zaviazaní rozhodnutím o koncentrácii.
Znenie podmienok a povinností vo verejnej verzii je dostupné na nasledujúcom odkaze: Verejná verzia podmienok (PDF, 365 kB) a je tiež permanentne dostupné vo vytvorenej sekcii webového sídla úradu - Uložené podmienky a relevantné kontakty. V uvedenej sekcii webového sídla úradu je okrem verejnej verzie znenia podmienok a povinností aj permanentne dostupný odkaz na kontaktné údaje monitorovacieho správcu.

Z odôvodnenia rozhodnutia o schválení koncentrácie s podmienkami

Predmetná koncentrácia sa primárne týkala veľkoobchodu a maloobchodu s knihami v špecializovaných predajniach (kníhkupectvách), a to najmä v rozsahu prepojenia podnikateľov Panta Rhei a IKAR. V týchto oblastiach sa úrad zaoberal v prvom kroku vymedzením tovarových a priestorových relevantných trhov. Napríklad v prípade maloobchodu vymedzoval úrad relevantné trhy, pokiaľ ide o zastupiteľnosť predaja prostredníctvom internetu a kamenných predajní, pokiaľ ide o zastupiteľnosť predaja bežných kníh a diskontný predaj, tiež pokiaľ ide o predaj v špecializovaných predajniach (kníhkupectvách) a iných predajniach (napr. reťazcoch). Podrobnosti v tomto smere sú  dostupné v rozsiahlom odôvodnení v rozhodnutí. Taktiež relevantné trhy súvisiace s vydavateľskou činnosťou, a to nákup práv na vydanie knihy (v príslušných alternatívach) a nákup kníh veľkoobchodníkmi od tretích strán (najmä vydavateľov) na účely ich distribúcie/trh poskytovania služieb distribúcie tretím stranám (najmä vydavateľom), kde súťaží podnikateľ IKAR ako veľkoobchodník s ostatnými distribútormi o nákup kníh od vydavateľov, priamo súvisia s vertikálnou integráciou podnikateľa IKAR. Preto bolo nevyhnutné zaoberať sa nielen trhmi, kde vzniká priame vertikálne prepojenie, ale aj týmito ďalšími trhmi.
 
Úrad následne posudzoval v prípade predmetnej koncentrácie aj nasledujúce prepojenia účastníkov koncentrácie na horizontálnej úrovni:

 1. V rámci tzv. downstream trhu vydavateľskej činnosti v SR - t. j. dodávky kníh od vydavateľa k veľkoobchodníkovi pôsobí v SR podnikateľ IKAR, ktorý využíva dodávky veľkoobchodníkom len v špecifických prípadoch a podnikateľ Euromedia Group (ďalej len „EMG“) zo skupiny jedného z nadobúdateľov len zanedbateľne, aj z toho podstatnú časť  dodáva podnikateľovi IKAR ako veľkoobchodníkovi, t. j. tu možno charakterizovať skôr vertikálny vzťah. Vzhľadom na uvedené a tiež na skutočnosť, že EMG dodáva do SR prevažne knihy v českom jazyku, úrad zhodnotil, že akékoľvek prekrytie aktivít na tejto úrovni je zanedbateľné.

 2. V rámci veľkoobchodnej dodávky kníh do maloobchodu - kníhkupectiev v SR pôsobí účastník koncentrácie podnikateľ IKAR a rovnako tak podnikateľ EMG (zo skupiny jedného z nadobúdateľov). Podiel podnikateľa IKAR na tomto trhu sa podľa zistenia úradu pohybuje v rozmedzí 30 - 40 % za rok 2019, avšak trhový podiel podnikateľa EMG je zanedbateľný. Rovnako tak úrad zobral do úvahy, že prevažná väčšina kníh dodávaných EMG je v českom jazyku (t. j. ani v tomto smere nepredstavuje blízkeho konkurenta podnikateľa IKAR). Z týchto dôvodov rovnako nebolo potrebné predmetné horizontálne prekrytie aktivít bližšie skúmať.

 3. V rámci predaja kníh tzv. inštitucionálnym odberateľom (napríklad školy, knižnice) dochádza k prekrytiu aktivít, keďže tomuto typu odberateľa dodávajú viacerí účastníci koncentrácie (podnikatelia IKAR, Panta Rhei aj ďalší dvaja podnikatelia zo skupiny jedného z oznamovateľov). V prípade týchto odberateľov ide o špecifický odberný kanál, pričom tiež z hľadiska obsahu odoberá minimálne časť týchto odberateľov knihy prevažne odborného zamerania. Úrad v tomto smere vychádzal predovšetkým z informácií ohľadom odlišných konkurentov, ktorí sú prítomní na tomto trhu, ako aj z informácií a dát ohľadom predaja učebníc, pričom z uvedeného vyvodil záver, že trhový podiel účastníkov po koncentrácii možno odhadnúť pod úrovňou ovplyvneného trhu. Vzhľadom na uvedené sa  úrad ďalej týmto trhom nezaoberal. 

 4. V rámci maloobchodu s knihami predávanými v kníhkupectvách dochádza k prekrytiu aktivít podnikateľov Panta Rhei a IKAR, pokiaľ ide o niektoré z alternatív vymedzených maloobchodných trhov, ktoré úrad posúdil samostatne, a to

 • maloobchodný diskontný predaj kníh bez ohľadu na predajný kanál (t. j. kamenné predajne a predaj cez internet spolu),

 • maloobchodný predaj bežných kníh prostredníctvom internetu,

 • maloobchodný predaj bežných kníh bez ohľadu na predajný kanál  (t. j. kamenné predajne a predaj cez internet spolu).

V týchto prípadoch vzal úrad do úvahy viacero faktorov, najmä pokiaľ ide o spoločný trhový podiel účastníkov po koncentrácii, v kontexte postavenia iných hráčov, ktorí dosahovali na predmetných trhoch významné podiely (v prípade diskontného predaja, ako aj predaja cez internet) a tiež nízky trhový prírastok podnikateľa IKAR v niektorých prípadoch. V dôsledku uvedených faktorov zhodnotil úrad koncentráciu ako neproblémovú aj z tohto hľadiska horizontálneho posúdenia.
 
V prípade predmetnej koncentrácie išlo však predovšetkým o jej nehorizontálne účinky, kde úrad posudzuje, či takáto koncentrácia môže zmeniť schopnosť a motiváciu účastníkov koncentrácie správať sa na relevantnom trhu spôsobom obmedzujúcim hospodársku súťaž v konečnom dôsledku v neprospech spotrebiteľov. Protisúťažné obavy v prípade nehorizontálnych koncentrácií môžu vzniknúť ako dôsledok unilaterálnych účinkov alebo koordinačných účinkov. V tomto prípade, vzhľadom najmä na štruktúru ovplyvnených trhov, rozsah a charakter aktivít účastníkov koncentrácie a charakter konkurentov a ich aktivít na daných trhoch, bolo relevantné zaoberať sa len unilaterálnymi nehorizontálnymi účinkami predmetnej koncentrácie.
 
Negatívne unilaterálne efekty vertikálnej koncentrácie vznikajú v prípade, ak v jej dôsledku dochádza k obmedzeniu prístupu k trhu, a to vo forme obmedzenia prístupu k vstupom (pre konkurentov na odberateľskom trhu) alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom (pre konkurentov na dodávateľskom trhu). Subjekt po koncentrácii môže vertikálnou integráciou tiež získať prístup k citlivým obchodným informáciám týkajúcim sa činností konkurentov na dodávateľskom alebo odberateľskom trhu.
 
V rámci danej koncentrácie dochádzalo aj k viacerým vertikálnym prepojeniam, ktoré v konečnom dôsledku nevzbudzovali súťažné obavy, a to

 1. Vertikálne prepojenie na úrovni predaja kníh v SR od vydavateľa k veľkoobchodníkovi, pokiaľ ide o cudzojazyčnú literatúru, keďže podnikateľ EMG dodáva do veľkoobchodu knihy v češtine, podnikateľ IKAR ako veľkoobchodný distribútor môže byť odberateľom na dolnom trhu, pričom v tejto alternatíve úrad posúdil pozíciu podnikateľa EMG ako dodávateľa najmä českej literatúry do veľkoobchodu v SR bez ohľadu na to, či išlo o knihy z jeho vydavateľskej činnosti alebo z vydavateľskej činnosti tretích strán.

 2. Vertikálne prepojenie, pokiaľ ide o portál heureka.sk (patriaceho do portfólia jedného z oznamovateľov) ako poskytovateľa služieb pre internetových maloobchodných predajcov kníh na dodávateľskej úrovni a podnikateľov Panta Rhei a IKAR ako prevádzkovateľov maloobchodných internetových obchodov s knihami na odberateľskej úrovni.

 3. Vertikálne prepojenie v dôsledku pôsobenia mall.sk ako podnikateľa poskytujúceho službu na dodávateľskej úrovni a podnikateľov Panta Rhei a IKAR ako maloobchodných predajcov kníh – (potenciálnych) partnerov mall.sk na úrovni odberateľov jeho služieb.

Vo všetkých uvedených prípadoch úrad posúdil predmetnú koncentráciu ako neproblémovú, a to najmä vzhľadom na postavenie účastníkov koncentrácie na niektorom z dotknutých trhov, resp. významnosť daného predajného kanála v prípade knižného segmentu, dostatočnú konkurenciu v tomto smere a podobne.
 
Podstatou posudzovanej koncentrácie bolo najmä vertikálne prepojenie na úrovni predaja kníh od veľkoobchodníka (z účastníkov koncentrácie najmä podnikateľ IKAR) do maloobchodu, t. j. do kníhkupectiev (podnikatelia Panta Rhei, IKAR), ku ktorému dochádza vo viacerých  alternatívach maloobchodných trhov.
 
Vzhľadom na možné spôsoby, akými sa v rámci SR knihy dodávajú dokníhkupectiev, úrad sa nevyhnutne zaoberal všetkými úrovňami trhu, na ktorých pôsobia účastníci koncentrácie v rámci vertikálneho reťazca vydavateľ – veľkoobchodník – maloobchodník. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že, ako bolo zistené, knihy sú do maloobchodu dodávané buď

 • od vydavateľov, ktorí sú aj veľkoobchodníkmi len vo vzťahu k vlastnej vydavateľskej produkcii (napríklad vydavateľstvá SLOVART, ALBATROS MEDIA), alebo

 • od podnikateľov, ktorí sú vydavateľmi a veľkoobchodníkmi, a to vo vzťahu k vlastnej produkcii, ako aj k produkcii iných vydavateľov (napríklad IKAR, EUGENIKA), alebo

 • od  nezávislých veľkoobchodníkov, alebo prevažne len veľkoobchodníkov (napríklad PARTNER TECHNIC a PEMIC), alebo

 • priamo od malých vydavateľov. 

V prvom rade bolo teda potrebné zamerať sa na štruktúru a postavenie účastníkov koncentrácie (a ich ekonomických skupín) v rámci celého vertikálneho reťazca, a to

 • vydavateľský trh (trh nákupu práv na vydanie diela – v alternatíve pre nákup práv na vydanie pôvodnej literárnej tvorby a prekladovej literatúry), kde pôsobí podnikateľ IKAR,

 • trh nákupu kníh v slovenskom jazyku veľkoobchodníkmi od tretích strán (najmä vydavateľov)/poskytovania služieb distribúcie tretím stranám (najmä vydavateľom) na účel ďalšieho predaja kníh do maloobchodu - z hľadiska pôsobenia podnikateľa IKAR,

 • trh veľkoobchodných dodávok kníh do maloobchodu/kníhkupectiev – z účastníkov koncentrácie tu pôsobili podnikatelia IKAR a EMG,

 • maloobchodný trh predaja kníh v kníhkupectvách (v rôznych alternatívach, kde pôsobili z účastníkov koncentrácie podnikatelia Panta Rhei a IKAR). 

V prípade vydavateľského trhu, v rámci ktorého dochádza k vyššie uvedenému nákupu práv, úrad neidentifikoval súvislosť medzi skutočnosťou, že podnikateľ IKAR ako vydavateľ bude v jednej ekonomickej skupine s najväčším maloobchodným predajcom kníh a možnosťou, že by v tomto dôsledku dochádzalo k obmedzeniu súťaže na úrovni vydavateľskej – v súťaži o autora. Pokiaľ ide o pozíciu podnikateľa IKAR na trhu ako vydavateľa, ktorý zároveň svoju produkciu umiestňuje do maloobchodu priamo, uvedené úrad vzal do úvahy pri hodnotení ďalších úrovní trhov v rámci tejto koncentrácie.
 
Pokiaľ ide o poskytovanie služieb distribúcie tretím stranám, zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ IKAR je jednoznačne najkomplexnejším subjektom pôsobiacim na tomto trhu z pohľadu vertikálnej integrácie. Úrad zobral do úvahy, že je jednak číslom jedna, pokiaľ ide o vydavateľstvo širokého portfólia kníh v slovenčine, pričom z hľadiska nákupu práv na vydanie diela pôvodnej literárnej tvorby je vzhľadom na vynaložené výdavky na nákup týchto práv lídrom. Takisto je podnikateľ IKAR najvýznamnejším veľkoobchodným dodávateľom kníh do maloobchodu s výrazným odstupom od svojho najbližšieho konkurenta. Rovnako tak predstavuje jedného z fakticky troch najväčších distribútorov ponúkajúcich distribučné služby pre vydavateľstvá (ako druhý najväčší hráč, avšak podiely prvých troch sú tu vyrovnané). Pritom ďalší dvaja významní hráči vo vydavateľskej činnosti (vydavateľstvá SLOVART a ALBATROS) distribúciu pre tretie strany nerealizujú. Z hľadiska faktorov rozhodujúcich pre zákazníka na trhu distribúcie pre tretie strany disponuje podnikateľ IKAR najväčšími skladovacími priestormi, širokým záberom logistiky. Z hľadiska faktorov dôležitých pre zákazníkov na trhu veľkoobchodných dodávok kníh do maloobchodu rovnako disponuje efektívnou distribúciou, najväčším objemom titulov k dispozícii a vôbec širokým portfóliom titulov. Rovnako úrad zobral do úvahy  tiež exkluzivitu vo vzťahu k časti distribuovaných vydavateľov, čím napĺňa požiadavku na stabilitu vydavateľských partnerov. Úrad tiež prihliadol na skutočnosti zistené v prieskume, pokiaľ ide o význam  podnikateľa IKAR vyjadrený cez podiely na dodávkach u jednotlivých maloobchodníkov.
 
V oblasti maloobchodného predaja kníh v kníhkupectvách je pozícia podnikateľa Panta Rhei hodnotená ako významná. Predovšetkým z hľadiska podielu na trhu na úrovni SR vymedzenia v prípade predaja bežných kníh v kamenných kníhkupectvách a v prípade predaja bežných kníh v kamenných kníhkupectvách a online spolu je vyšší ako 30 % (úroveň ovplyvneného trhu). Z hľadiska lokálneho vymedzenia trhu maloobchodu s bežnými knihami je viacero lokalít/miest, kde predajne Panta Rhei prevažujú nad predajňami konkurentov, resp. mestá, kde bol identifikovaný len jeden (zväčša lokálny) predajca alebo žiaden. Pritom z hľadiska faktorov dôležitých pre pôsobenie na trhu sú predajne Panta Rhei umiestnené vo veľkej miere v atraktívnych lokalitách/obchodných centrách (najmä v porovnaní s predajňami lokálnych konkurentov v lokalitách, kde je nižší počet konkurentov). Rovnako tak lokálni predajcovia nedisponujú výhodou svojho sieťového konkurenta, pokiaľ ide o možnosti cenotvorby (vzhľadom na vyššie uvádzanú výšku rabatu s dodávateľmi, ktorá sa odvíja aj od odoberaného objemu). Z hľadiska vstupu na trh a možných bariér vstupu z prieskumu vyplynuli vysoké bariéry, pokiaľ ide o vybudovanie siete kníhkupectiev.
 
Nadväzujúc na tieto skutočnosti, úrad zistil, že v dôsledku koncentrácie vznikajú obavy z možného zníženia účinnej súťaže, konkrétne vyjadril súťažné obavy vo vzťahu 

 1. K oblasti veľkoobchodnej distribúcie kníh pre tretie strany: úrad dospel k záveru o znížení možnosti vydavateľov bez vlastnej distribúcie zvoliť si veľkoobchodného distribútora, prostredníctvom ktorého budú dodávať tlačené knihy do predajní Panta Rhei, resp. k zúženiu tejto možnosti na podnikateľa IKAR. Týmto by mohlo dochádzať k obmedzeniu prístupu konkurenčných veľkoobchodných distribútorov ku knižnej produkcii vydavateľstiev bez vlastnej distribúcie, tým k zníženiu schopnosti týchto veľkoobchodných distribútorov vyvíjať konkurenčný tlak na podnikateľa IKAR a v konečnom dôsledku k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže vo veľkoobchodnej distribúcii kníh v SR; táto obava sa netýkala vydavateľov kníh, ktorí majú vlastnú distribúciu.

 2. K oblasti maloobchodného predaja kníh prostredníctvom kamenných predajní: úrad posúdil, že v dôsledku spojenia podnikateľov IKAR/Panta Rhei budú mať účastníci koncentrácie schopnosť aj motiváciu zvýhodňovať podnikateľa Panta Rhei ako maloobchodného predajcu kníh oproti jeho konkurentom zo strany podnikateľa IKAR ako veľkoobchodného dodávateľa tlačených kníh, čo by viedlo k významným prekážkam hospodárskej súťaže na relevantnom trhu v oblasti maloobchodného predaja bežných kníh v SR.  

V reakcii na vyjadrené súťažné obavy účastníci konania predložili úradu návrh behaviorálnych podmienok a povinností na zabezpečenie súladu koncentrácie s podmienkami hospodárskej súťaže. Úrad aj po vykonaní prieskumu skonštatoval, že navrhované podmienky a súvisiace povinnosti sú vhodné a primerané na odstránenie súťažných obáv.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 6. 2021.