Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE:PMÚ SR schválil nadobudnutie spoločnosti Kosit

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 23.10.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ján Sýkora, bytom Praha, Česká republika, Ľubomír Šoltýs, bytom Bratislava, Slovenská republika, Vladimír Jaroš, bytom Praha, Česká republika nad podnikateľom Kosit a.s., so sídlom v Košiciach, Slovenská republika („Kosit“).
 
Nadobúdatelia Ján Sýkora, Ľubomír Šoltýs a Vladimír Jaroš vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou WOOD & Company Group S.A., so sídlom v Luxembursku („Wood & Co Group“), ktorá je investičnou bankou s kanceláriami v Poľsku, Českej republike, Slovenskej republike a v Spojenom kráľovstve. WOOD & Co Group sa zameriava na nové trhy v Európe, kde poskytuje kapitálové produkty, služby investičného bankovníctva a správcovskej spoločnosti. WOOD & Co Group pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom viacerých spoločností patriacich do jej ekonomickej skupiny.
 
Okrem aktivít v rámci skupiny Wood & Co Group nadobúdatelia vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou ALL-STAR HOLDING LIMITED (Malta), ktorá v rámci oznamovanej koncentrácie nepriamo nadobúda 66% podiel v cieľovej spoločnosti Kosit. Majiteľom zvyšného 34% podielu v spoločnosti bude aj po transakcii naďalej Mesto Košice. Navyše, Ján Sýkora ovláda spoločnosti Casiana, s.r.o. a CD ESTATES, s.r.o. registrované v Českej republike, pôsobiace v oblasti realitného trhu.
 
Cieľová spoločnosť Kosit je slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Košice a východoslovenský región.  Kosit sa na regionálnej úrovni zaoberá zberom, zvozom a zneškodňovaním komunálneho odpadu, ako aj letnou a zimnou údržbou komunikácií. Prevádzkuje spaľovňu – termovalorizátor na energetické zhodnocovanie odpadov. KOSIT a.s. je zároveň držiteľom licencie na výrobu tepla a elektrickej energie.
 
Spoločnosť Kosit vykonáva výlučnú kontrolu nad spoločnosťou REMKO Sirník, s.r.o., ktorá prevádzkuje skládkovanie nie nebezpečných odpadov a ktorá bude taktiež predmetom nadobudnutia výlučnej kontroly nadobúdateľmi v rámci predmetnej transakcie.
 
Nadobúdatelia a ani žiadna spoločnosť zo skupiny predmetných podnikateľov nepôsobia na tých istých a ani vertikálne prepojených resp. na úzko súvisiacich tovarových relevantných trhoch, na ktorých pôsobí spoločnosť Kosit. Nakoľko v tomto prípade nebolo identifikované žiadne horizontálne ani vertikálne prekrytie medzi aktivitami účastníkov koncentrácie v Slovenskej republike, ponechal úrad otázku presnej definície trhov otvorenú.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  12.11.2014