Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONFERENCIA: PMÚ SR v spolupráci s PF UK zorganizoval ďalšiu úspešnú konferenciu o aktuálnych trendoch v práve hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah
Snímka konf miestnsoť
Snímka konf miestnsoť
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 26. 5. 2022 zorganizoval konferenciu Aktuálne trendy v práve hospodárskej súťaže.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Auly Univerzity Komenského v Bratislave.

Týmto podujatím obe spolupracujúce inštitúcie nadviazali na svoju dlhoročnú tradíciu organizovania konferencií, počas ktorých si odborná verejnosť, ako aj široká verejnosť pravidelne každý rok, s výnimkou obdobia pandémie COVID-19, navzájom odovzdáva skúsenosti a názory.

Konferenciu slávnostne otvorili prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pán Ondrej Blažo a predseda Protimonopolného úradu SR pán Tibor Menyhart.

Po úvodných príhovoroch vystúpil podpredseda Úradu na ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky pán Kamil Nejezchleb s príspevkom na tému Novinky v práve hospodárskej súťaže v Českej republike. Účastníkom podujatia prezentoval významné výsledky práce Úradu na ochranu hospodárskej súťaže v Českej republike a predstavil aj viacero ďalších aktuálnych otázok v práve hospodárskej súťaže v Českej republike. 

Diskusiu na tému Hospodárska súťaž v tieni mimoriadnych situácií vyvolaných pandémiou COVID-19 a vojenským konfliktom na Ukrajine otvoril jej moderátor, podpredseda Protimonopolného úradu SR pán Boris Gregor, pričom tému uviedol krátkym prehľadom legislatívnych a organizačných opatrení, ktorými úrad v ostatných obdobiach čelil mimoriadnym okolnostiam v súvislosti s pandémiou a ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine.

Prodekanka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pani Hana Kováčiková sa vo svojom príspevku venovala problému signifikantného nárastu objemu priamych zadaní vo verejných obstarávaniach počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a alarmujúcim dopadom takéhoto prístupu na hospodársku súťaž v jednotlivých sektoroch. Nastolila aj otázku, ktorý z orgánov verejnej moci by mal takto vzniknutú situáciu riešiť.

Viceprezident maďarskej súťažnej autority pán László Bak priblížil prítomným účastníkom konferencie zavedenie tzv. zrýchlených sektorových šetrení pre včasné intervencie na zlyhávajúcich trhoch. K oprávneniam vykonávať pri ich realizácii aj inšpekcie a ukladať procesné pokuty sa však viaže aj povinnosť maďarského úradu ukončiť šetrenie v lehote jedného mesiaca. K výstupu úradu následne prebieha verejná konzultácia s lehotou 8 dní. Maďarský úrad takto šetril oblasť stavebných materiálov, či už tehiel alebo reziva, ako aj oblasť koronavírusových antigénových testov či testov na protilátky.

Ako posledný prednášajúci vystúpil pán Michal Pališin, zástupca advokátskej obce, ktorý svoju prezentáciu zameral na vybrané riziká, príležitosti a otázky z pohľadu súkromného sektora. V rámci toho popísal rizikové situácie (kedy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť súťažnej „compliance“), podnikateľské príležitosti generované mimoriadnymi situáciami, reálnu príležitosť pre súťažnú advokáciu zo strany súťažných orgánov, ako aj pravidlá pre spoluprácu podnikateľov v čase mimoriadnej situácie, kedy je legitímnym cieľom takejto spolupráce pozitívny dopad na spotrebiteľa, resp. súťaž (napr. zvýšenie produkcie a dostupnosti nedostatkového tovaru, zlepšenie distribúcie). V závere položil aj otázky do následnej diskusie, či už k praxi úradu pri zohľadňovaní mimoriadnych situácií pri ukladaní pokút, k uplatňovaniu formalizovaných postupov pre inšpekcie na diaľku pre prípad lockdown-u, resp. k zmene v zákone o ochrane hospodárskej súťaže vo väzbe na účtovné obdobie rozhodujúce pre oznámenie koncentrácie.

V závere panelovej diskusie jednotliví prednášajúci reagovali na viaceré otázky z pléna.

Aj počas panelovej diskusie, ktorú moderovala jedna z predstaviteľov Protimonopolného úradu SR a zároveň riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov Protimonopolného úradu SR pani Michaela Nosa, diskutovali významní odborníci z oblasti práva – sudkyňa Ústavného súdu SR pani Jana Baricová, prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pán Ondrej Blažo a vedúci oddelenia druhostupňového rozhodovania a predseda rozkladových komisií Úradu na ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky pán Aleš Drbal. Vo svojich prezentáciách sa zaoberali otázkami na tému „Due process“ – krehká rovnováha medzi oprávneným verejným záujmom a právami účastníka konania.

Prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pán Ondrej Blažo uviedol problematiku prostredníctvom zamyslenia sa nad otázkami verejného a individuálneho záujmu, priblížením postavenia podnikateľa v kontexte Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priblížením rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva a niektorých vybraných ústavných súdov v krajinách EÚ.

Ústavnoprávny pohľad na problematiku predstavila pani Jana Baricová, ktorá sa venovala úlohe Ústavného súdu SR, princípom v rámci spravodlivého procesu a rozhodovacej praxi Ústavného súdu SR v nadväznosti na rozhodovanie správnych súdov a orgánov verejnej správy.

Zástupca českého úradu pán Aleš Drbal priblížil problematiku na praktických prípadoch z praxe v kontexte zásahových žalôb proti inšpekciám vykonaných českým úradom s poslednou rozhodovacou praxou Najvyššieho správneho sudu SR a Krajského súdu v Brne a priblížil aj čerstvú rozhodovaciu prax vo vzťahu k porušeniam orgánov verejnej moci pri vydávaní obecných vyhlášok.

Zástupkyňa úradu pani Michaela Nosa sa v príspevku venovala otázkam spojených s ochranou komunikácie advokáta a klienta, žalobám na ochranu proti inému zásahu orgánu verejnej správy vo vzťahu k správnemu konaniu a lehotám v nadväznosti na posledné rozhodnutia slovenských súdov a zmeny v zákone o ochrane hospodárskej súťaže.

V závere konferencie podpredseda Protimonopolného úradu SR pán Boris Gregor vo svojom príhovore poďakoval všetkým účastníkom konferencie.

Takmer 150 účastníkov malo na konferencii príležitosť diskutovať o témach a otázkach, ktoré sú aktuálne v práve hospodárskej súťaže. Na konferencii sa stretli prevažne zástupcovia právnických a advokátskych kancelárií, tiež súdov, akademickej obce, orgánov štátnej správy SR, podnikateľskej sféry, zahraničných úradov na ochranu hospodárskej súťaže, združení a Rady Protimonopolného úradu SR.

Materiály z konferencie: Fotografie:

konferenčná miestnosť s účastníkmiPrednášajúci pán Ondrej BlažoPrednášajúci pán Tibor MenyhartPrednášajúci pán Kamil NejezchlebPrednášajúci účastníci v prvej panelovej diskusiiPrednášajúci účastníci v druhej panelovej diskusii