Preskočiť na hlavný obsah

Leniency program

Aktualizované:
Obsah

Čo je „leniency program"?

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže (§ 51) umožňuje úradu neuložiť pokutu alebo znížiť pokutu podnikateľovi za účasť na karteli, ktorá by inak bola za toto protiprávne správanie uložená.

Neuložiť pokutu je možné iba jednému, a to prvému podnikateľovi, ktorý z vlastnej iniciatívy požiada úrad o neuloženie pokuty a súčasne predloží rozhodujúci dôkaz o existencii kartelu alebo predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie. V prípade, že účastník kartelu predloží významný dôkaz, teda taký, ktorý sám o sebe nemusí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, ale v spojení s informáciami, ktoré už má úrad k dispozícii, umožní dohodu preukázať, je možná redukcia pokuty až do výšky 50 % zo sankcie, ktorá by mu bola inak uložená.
 
,,Leniency program" alebo program zhovievavosti výrazne prispieva k odhaľovaniu a sankcionovaniu kartelov, podnecuje podnikateľov k spolupráci s úradom a tak napomáha efektívnemu boju s kartelmi.

Súvisiaci dokument

Úrad vypracoval dokument Program zhovievavosti („Leniency program”) (PDF, 921 kB), ktorým vymedzuje presný postup pri podaní žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti. Materiál upravuje, okrem iného, aj podrobnosti o forme podania, sumár informácií, ktoré je potrebné predložiť, možnosť „rezervácie” si poradia v prípade, že podnikateľ potrebuje viac času na zhromaždenie týchto dôkazov, atď. Tento program je postavený na rovnakých princípoch ako ,,leniency program" Európskej komisie, ako aj ostatných členských štátov EÚ (bližšie informácie k ,,leniency programu" v rámci EÚ sú k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie.

Súvisiaca vyhláška

Podrobné informácie o programe zhovievavosti sú uvedené vo Vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 191/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti.

Kontaktné údaje

  • Tel. číslo sekretariátu odboru kartelov: 02/22 12 21 30
     
  • E-mailová adresa podateľne úradu: podatelna@antimon.gov.sk
     
  • Poštová adresa úradu: Drieňova 24, 826 03  Bratislava
     
  • Osobná forma: počas stránkových hodín podateľne úradu, t. j. v pracovných dňoch od pondelka do piatku v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.