Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodné vzťahy a spolupráca

Aktualizované:
Obsah
Medzinárodná spolupráca predstavuje dôležitú súčasť činnosti Protimonopolného úradu. S rastúcim počtom medzinárodných transakcií, silných nadnárodných spoločností a medzinárodných kartelov je čoraz viac potrebné, aby štáty medzi sebou spolupracovali. K efektívnejšiemu presadzovaniu súťažnej politiky prispieva hlavne výmena informácií, poznatkov a skúseností, ako aj priame pracovné kontakty a možnosť konzultácií s expertmi z rôznych krajín.
 
V prvom rade úrad plní úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z členstva v Európskej únii. Veľká časť zahraničnej spolupráce preto prebieha s Európskou komisiou v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN). Z ostatných zahraničných fór, na ktorých sa úrad zúčastňuje, sú najdôležitejšie: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodná sieť úradov pre ochranu hospodárskej súťaže (ICN), Európske súťažné úrady (ECA), Stredoeurópska súťažná iniciatíva (CECI). Významnou súčasťou medzinárodných aktivít je bilaterálna spolupráca, predovšetkým s krajinami strednej Európy. Pracovníci úradu sa tiež aktívne zúčastňujú na rôznych medzinárodných konferenciách.

European Competition Network (ECN)

alt=““

Európska komisia a národné súťažné orgány členských štátov EÚ spolupracujú v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN). ECN vytvorila efektívny mechanizmus pre koordináciu súťažnej politiky štátov EÚ a vybudovanie účinného právneho rámca pri aplikácii článkov 101 (dohody obmedzujúce súťaž) a 102 (zneužitie dominantného postavenia) Zmluvy o fungovaní EÚ. Protimonopolný úrad SR sa stal integrálnou súčasťou tohto fóra, ktorého úlohou a cieľom je vytvorenie konkrétnej základne pre rozvoj a udržiavanie spoločnej súťažnej kultúry v Európe.
 
Okrem mechanizmov upravujúcich formálne postupy decentralizovanej aplikácie európskych súťažných pravidiel existujú v rámci ECN pracovné skupiny expertov v špecifických oblastiach (napr. finančné služby, energetika, IT a komunikačné technológie, zdravotníctvo a farmácia, potraviny...). Na stretnutiach pracovných skupín diskutujú odborníci o problémoch z pohľadu ochrany a podpory hospodárskej súťaže a presadzujú spoločné riešenia. Takýmto spôsobom ECN umožňuje deliť sa o svoje skúsenosti a zvoliť najlepší prístup na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Zamestnanci úradu sa aktívne zapájajú do práce jednotlivých pracovných skupín a prezentujú stanoviská a postoje Slovenskej republiky.  
 

International Competition Network (ICN)

alt=““

Medzinárodná sieť úradov pre ochranu hospodárskej súťaže (ICN) bola založená v roku 2001 ako jediná celosvetová platforma pre aplikáciu práva hospodárskej súťaže. ICN bola založená na účel koordinácie a zlepšenia uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov na celom svete. ICN, ktorého členom je aj Slovenská republika, sa orientuje na zlepšenie celosvetovej spolupráce v oblasti hospodárskej súťaže a zameriava sa na presadzovanie princípov hospodárskej súťaže. Protimonopolný úrad SR má svojich zástupcov vo viacerých pracovných skupinách tohto fóra a zapája sa do práce v rámci ICN najmä prostredníctvom konferenčných hovorov, teleseminárov, tvorby dokumentov a správ.
 
Viac informácií nájdete na webovom sídle ICN.

ICN Merger Template (PDF, 294 kB) (v anglickom jazyku)
 
Anti-Cartel Enforcement Template (PDF, 426 kB) (v anglickom jazyku)

European Competition Authorities (ECA)

alt=““

Organizácia Európskych súťažných orgánov (ECA) vznikla v apríli 2001 v Amsterdame ako diskusné fórum súťažných orgánov Európskeho hospodárskeho priestoru s cieľom vzájomne spolupracovať, a tým zefektívniť uplatňovanie súťažných princípov.

Spolupráca v predmetnej oblasti sa rozvíja prostredníctvom organizovania stretnutí súťažných orgánov organizovaných v ECA, ďalej v rámci pracovných skupín a výmenou informácií.

Viac informácií nájdete na webovom sídle ECA.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
alt=““

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži, ktorá vznikla v roku 1961. V súčasnosti má 34 členov. Zároveň spolupracuje s viac ako 70 krajinami sveta, ako aj mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami. Hlavným cieľom je koordinácia politík na účel dlhodobého ekonomického rozvoja členských štátov a pridružených pozorovateľov.

OECD predstavuje jedinečné diskusné fórum, v rámci ktorého sa členské krajiny usilujú nájsť riešenie problémov globalizácie. Na OECD sa vytvárajú medzinárodne dohodnuté nástroje, rozhodnutia a odporúčania na presadzovanie pravidiel hry v oblastiach, kde medzinárodná dohoda je pre jednotlivé krajiny nevyhnutná na napredovanie globálnej ekonomiky. OECD je známa vďaka svojím vynikajúcimi publikáciám a štatistikám, ktoré obsahujú ekonomické a sociálne údaje od makroekonómie po obchod, vzdelanie, vývoj a vedu a inovácie.

Okrem toho, pracovníci úradu sa už niekoľko rokov pravidelne podieľajú na aktivitách OECD v rámci práce Výboru pre hospodársku súťaž a pracovných skupín a v úrade tiež prebiehali semináre organizované v spolupráci s expertmi z OECD.

Viac informácií nájdete na webovom sídle OECD.