Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Na PMÚ SR sa diskutovalo o usmerneniach zjednodušujúcich a urýchľujúcich kontrolu koncentrácií

Aktualizované:
Obsah
V stredu 19. júna 2013 sa na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov odboru koncentrácií s advokátmi a zástupcami podnikov, ktorých sa problematika kontroly koncentrácií dotýka alebo ich zaujíma.

Úrad predstavil prítomným dva dôležité dokumenty, ktoré majú zjednodušiť proces posudzovania koncentrácií. Jeden z dokumentov je novinkou a predstavuje Usmernenie k spôsobu výpočtu obratu pre naplnenie notifikačných kritérií. Úrad ním podrobnejšie vysvetľuje spôsob a rôzne osobitosti výpočtu obratu, ktoré nie sú obsiahnuté v zákone o ochrane hospodárskej súťaže a vykonávacích predpisoch. Pritom výška obratu rozhoduje o tom, či koncentrácia podlieha kontrole úradu. Preto úrad využíva aj túto možnosť spätnej väzby, aby zapracoval pripomienky, námety a návrhy z praxe do finálnej verzie usmernenia. Prezentáciou a diskusiou chce pomôcť odbornej verejnosti lepšie sa zorientovať v problematike, pričom deklaruje postoje a pozíciu úradu. Druhým dokumentom, s ktorým úrad predstúpil pred odbornú verejnosť, bolo revidované Usmernenie k prednotifikačným kontaktom. Úrad považuje kontakty s podnikateľmi ešte pred oficiálnym oznámením koncentrácie za veľmi užitočnú súčasť posudzovania koncentrácií a na základe doterajších skúseností odporúča účastníkom koncentrácie iniciovať prednotifikačné kontakty pri všetkých, aj zdanlivo bezproblémových koncentráciách. Môžu tak predísť situáciám, kedy je oznámenie koncentrácie neúplné, alebo zavčas identifikovať súťažné obavy vyplývajúce z koncentrácie, či zabezpečiť transparentnosť postupov úradu. Nové usmernenie uprednostňuje neformálnu e-mailovú, telefonickú a osobnú komunikáciu a zjednodušuje procesný postup. Pracovné stretnutie k usmerneniam vzťahujúcim sa ku kontrole koncentrácií bolo jednou z tohtoročných aktivít úradu v rámci prehodnocovania tzv. „soft law“.