Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Najvyšší súd potvrdil správnosť rozhodnutia úradu v prípade Železníc SR

Aktualizované:
Obsah
Dňa 28.08.2012 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) vyhlásil rozsudok vo veci Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) verzus Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“). NS SR potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „Krajský súd“), ktorý v máji 2011 žalobu ŽSR zamietol.

Žalobou sa ŽSR domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia úradu z roku 2007, (ktorým bolo zmenené rozhodnutie úradu z augusta 2005), ktorým úrad  pokutoval ŽSR za zneužívanie dominantného postavenia formou diskriminácie v období od 1. mája 2001 do 31. decembra 2001. Úrad uložil ŽSR pokutu vo výške 11 100 000 Sk. Diskriminácia spočívala v uplatňovaní rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom. ŽSR dojednávali individuálne provízie so štyrmi vybranými zasielateľskými spoločnosťami - Express, Express Slovakia, PROXAR a  NAKURAIL AG, čím ich zvýhodnili voči ostatným odberateľom. Zároveň znevýhodňovali štyroch vybraných podnikateľov navzájom voči sebe, keďže cenové zvýhodnenia boli v odlišnej výške, čo ŽSR nevedeli objektívne zdôvodniť.


Keďže zvýhodňovanie prebiehalo počas účinnosti dvoch zákonov o ochrane hospodárskej súťaže, právne vzťahy vzniknuté od 27.01.1994 do 30. 04. 2001 úrad v rozhodnutí z roku 2007 posudzoval podľa zákona č. 188/1994 a právne vzťahy vzniknuté od 1.5. 2001 do 31.12. 2001 – podľa zákona č. 136/2001. V roku 2007 Rada úradu rozhodla, že sankciu je možné uložiť iba za protiprávne konanie, ku ktorému dochádzalo v období od 01.05.2001 do 31.12.2001, t.j. za 8 mesiacov.

Krajský súd v rozsudku uviedol, že úrad správne posúdil konanie, ktoré sa udialo počas účinnosti dvoch zákonov a správne zohľadnil dĺžku a závažnosť protisúťažného konania pri výpočte novej pokuty. Stotožnil sa so spôsobom hodnotenia protisúťažného konania aj jeho skutočného dopadu na trh, ktorý sa prejavil na celom území Slovenska, kde mali ŽSR v tom období monopolné postavenie. Krajský súd konštatoval, že úrad neprekročil maximálny limit a rešpektoval zásadu rovnakého zaobchádzania pri stanovení pokút.

Proti rozsudku Krajského súdu sa ŽSR odvolali s námietkou, že železničná nákladná doprava bola medzi časom prevedená na novovzniknutú Železničnú spoločnosť. NS SR však konštatoval, že dohody o spolupráci, na základe ktorých dochádzalo k uplatňovaniu rozdielnych podmienok voči jednotlivým podnikateľom, uzatvárali ŽSR, ktoré existujú aj v súčasnosti, a preto NS SR nevidí dôvod aplikáciou testu ekonomickej kontinuity skúmať zodpovednosť iného subjektu. NS SR preskúmal napadnutý rozsudok a dospel k záveru, že odvolanie ŽSR nie je dôvodné.