Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil správnosť rozhodnutia úradu vo veci dohody bánk

Aktualizované:
Obsah
Dňa 21. mája 2013 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) potvrdil správnosť rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“ alebo „úrad“) vo veci dohody bánk vo vzťahu k Slovenskej sporiteľni. NS SR zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „KS BA“) tak, že zamietol žalobu Slovenskej sporiteľne, a. s. voči PMÚ SR vo veci dohody bánk. NS SR tak potvrdil rozhodnutie úradu z roku 2009 vo vzťahu k Slovenskej sporiteľni a. s., ktorým úrad pokutoval tri banky (Slovenskú sporiteľňu a. s., Všeobecnú úverovú banku, a. s. ako aj Československú obchodnú banku, a. s.) za uzatvorenie kartelu, ktorého cieľom bolo vytlačiť konkurenta, spoločnosť AKCENTA CZ, a. s. a získať jeho klientov, resp. udržať si existujúcich klientov. Správanie bánk úrad vyhodnotil ako veľmi závažné porušenie súťažných pravidiel, nakoľko ide o rozdelenie trhu (zákazníkov), ktoré sa zaraďuje medzi ťažké kartely a uložil Slovenskej sporiteľni, a. s. pokutu vo výške 3 197 912 eur, Všeobecnej úverovej banke, a. s. pokutu 3 810 461 eur a ČSOB, a. s. pokutu vo výške 3 183 427 eur.

Nasledoval rozklad bánk voči rozhodnutiu úradu a neskôr aj žaloba voči rozhodnutiu Rady úradu. KS BA, ktorý rozhodoval o žalobe všetkých troch pokutovaných bánk, rozhodnutie úradu zrušil a vrátil úradu na ďalšie konanie. Ako hlavný dôvod súd uviedol, že konanie bánk nemôže byť protiprávne, keďže spoločnosť AKCENTA CZ, a. s. podniká na území SR bez požadovanej licencie. Úrad sa proti rozsudku KS BA odvolal na NS SR. Naďalej zastával názor, že spoločnosť AKCENTA CZ, a. s. bola konkurentom bánk na slovenskom trhu bezhotovostných devízových operácií a fakt, či mala pre svoju činnosť povolenie, nepovažoval úrad za relevantný pre posúdenie konania bánk z hľadiska pravidiel hospodárskej súťaže. Rozhodujúce bolo, že došlo k porušeniu všeobecne akceptovaných princípov posudzovania a rozhodovania vo veci kartelových dohôd.

Tento názor podporil aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý v odpovedi na prejudiciálne otázky NS SR zdôraznil, že „skutočnosť, že podnik dotknutý kartelovou dohodou, cieľom ktorej je obmedziť hospodársku súťaž, údajne pôsobí na relevantnom trhu v čase uzatvorenia tejto kartelovej dohody nelegálne, nemá vplyv na otázku, či tento kartel predstavuje porušenie tohto ustanovenia (článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)“. Súdny dvor spresnil, že pravidlá hospodárskej súťaže majú nielen chrániť účastníkov súťaže a spotrebiteľov, ale aj trhy a samotnú hospodársku súťaž a ochrana dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže prináleží orgánom verejnej moci a nie podnikom alebo ich združeniam. (Podrobnejšie: http://www.antimon.gov.sk/134/4893/sudny-dvor-rozhodol-vo-veci-prejudicialnych-otazok-najvyssieho-sudu-sr.axd)