Najžiadanejšie informácie

Na uľahčenie získania odpovedí na Vaše otázky alebo upresnenie nejasností ohľadom práce Protimonopolného úradu SR, jeho výsledkoch či ďalších dôležitých skutočností Vám uvádzame nasledujúci prehľad možností získania odpovedí. Zostavili sme ich podľa charakteru častejších otázok od verejnosti. Veríme, že nami poskytnuté odpovede prispejú k vyššej informovanosti verejnosti o problematike ochrany hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej pomoci na Slovensku aj v zahraničí, ako aj k vytváraniu a udržiavaniu pozitívnych a obojstranne prospešných vzťahov.

Otázky od masmédií

Vaše otázky smerujte na hovorkyňu a tlačovú tajomníčku úradu – mobil: 0915 797 546, e-mail: hovorca@antimon.gov.sk, tel.: 02/22 12 21 48.

Sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Vyplňte a úradu zašlite žiadosť, ktorej vzor, náležitosti a ďalšie podrobnosti nájdete na tomto odkaze.

Podanie podnetu na možné protisúťažné správanie

V podnete popíšte správanie, ktoré podľa Vás predstavuje porušenie zákona a zašlite ho úradu. Formulár pre podnet a podrobnosti nájdete na tomto odkaze.

Oznámenie koncentrácie

Informácie o procese oznámenia koncentrácie sú s formulármi a ďalšími informáciami dostupné na tomto odkaze.

Požiadavky od poskytovateľov pomoci a vykonávateľov schém pomoci

Požiadavku o usmernenie alebo konzultáciu ohľadom štátnej a minimálnej pomoci zašlite na e-mailovú adresu statnapomoc@antimon.gov.sk.

Doručenie podania podateľni

Podanie predložte počas stránkových hodín podateľni úradu buď osobne, alebo elektronicky, alebo na poštovú adresu úradu. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Nazeranie do spisov, vyhotovovanie výpisov, odpisov a kópií pre účastníkov konania

Príslušné metodické usmernenie upravujúce súvisiace podmienky je dostupné na tomto odkaze.

Otázky týkajúce sa konkrétnych organizačných útvarov úradu

Kontaktuje nás prostredníctvom kontaktných údajov v sekcii Kontakty.

Iné otázky od stránok alebo ďalšie požiadavky

Ak sa na webovom sídle nenachádza požadovaná informácia, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky pre stránky – mobil: 0917 219 281 alebo hovorkyne a tlačovej tajomníčky úradu – mobil: 0915 797 546, tel.: 02/22 12 21 48, e-mail: hovorca@antimon.gov.sk.