Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Aktualizované:
Obsah
V piatok 13.12.2013 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh novely zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Novela zákona reaguje na potrebu legislatívnych úprav určitých okruhov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a zavádza nové prvky, ktorých cieľom je zefektívniť presadzovanie súťažných pravidiel. 

Najdôležitejšie navrhované zmeny sa týkajú oblasti posudzovania koncentrácií, ktoré majú priniesť ešte väčšie zefektívnenie a zrýchlenie správneho konania v prospech strán koncentrácie, teda podnikateľov. Podľa návrhu sa upravuje systém plynutia lehôt v prospech účastníkov koncentrácie. Pre zjednodušenie prípravy oznámenia úrad zároveň plánuje zaviesť  podávanie oznámení na pripravených formulároch. Navrhované zmeny sa týkajú aj oblastí dohôd obmedzujúcich súťaž a zákazu zneužívania dominantného postavenia. Úpravou na základe skúseností z aplikačnej praxe prešli aj ustanovenia o inštitúte záväzkov a leniency programe s cieľom zvýšiť právnu istotu podnikateľov. Zároveň návrh novely upravuje mieru ochrany leniency žiadateľa v prípade náhrady škody, aby sa znížili obavy potenciálnych leniency žiadateľov a zvýšila ich motivácia, a tým počet odhaľovaných kartelov, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenia zákona s negatívnym dopadom na súťaž a spotrebiteľa. Novým v zákone je aj inštitút urovnania, ako alternatívny spôsob ukončenia konania pre všetky typy súťažných porušení. Urovnanie je aplikovateľné len v prípade, ak účastník konania prizná svoju účasť na danom porušení a prevezme zaň zodpovednosť.

Úrad v novele zavádza úplne nový inštitút finančnej odmeny pre občanov za predloženie dôkazov o karteli. Účastníci kartelov používajú čoraz sofistikovanejšie metódy na utajenie svojich aktivít, nakoľko im takéto dohody prinášajú nemalé zisky. Odhaľovanie kartelov je preto mimoriadne ťažké. S cieľom získať významné informácie a dôkazy, úrad chce motivovať oznamovateľov finančnou odmenou vo výške 1% z uloženej pokuty za kartel (maximálne 100 000 eur).

Novela zákona je súčasťou celkovej stratégie úradu, ktorej hlavným cieľom je vybudovať modernú súťažnú autoritu, v centre pozornosti ktorej bude spotrebiteľ.

Kompletný materiál v legislatívnom procese sa nachádza na: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=6901&langEID=1