Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

NS SR potvrdil rozhodnutie Rady PMÚ SR v spojení s rozhodnutím PMÚ SR vo veci zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.

Aktualizované:
Obsah

V roku 2007 PMÚ SR a následne v roku 2009 Rada PMÚ SR konštatovali (okrem iného) zneužitie dominantného postavenia. V rozhodnutiach uložili spoločnosti pokutu vo výške 17 453 362,54 eur.

predajňa slovak telekom
predajňa slovak telekom
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo dňa 9. 6. 2021 potvrdil rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republikyč. 2009/DZ/R/2/017 zo dňa 9. 4. 2009, v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia, č. 2007/DZ/2/1/111 zo dňa 21. 12. 2007, vo veci zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.

V roku 2007 Protimonopolný úrad SR a následne v roku 2009 Rada Protimonopolného úradu SR konštatovali (okrem iného) zneužitie dominantného postavenia spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., prijatím stratégie stláčania marže medzi cenami za maloobchodné telekomunikačné služby a cenami za veľkoobchodné sieťové prepojenie. Vo svojich rozhodnutiach uložili spoločnosti Slovak Telekom, a. s., pokutu vo výške 17 453 362,54 eur.

V uvedenom rozsudku Najvyšší súd SR zamietol kasačnú sťažnosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., proti rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. 6. 2017, ktorým Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Písomné vyhotovenie tohto rozsudku bolo Protimonopolnému úradu SR doručené.

Proti rozsudku Najvyššieho súdu SR už nie je možné podať opravný prostriedok.

Ďalšie podrobnosti a genézu prípadu uviedol Protimonopolný úrad SR dňa 9. 3. 2021 na svojom webovom sídle v tlačovej správe Súdny dvor EÚ vydal rozsudok o prejudiciálnych otázkach vo veci Slovak Telekom proti PMÚ SR, ktorým potvrdil argumentáciu PMÚ SR týkajúcu sa aplikácie zásady ne bis in idem.