Odmeňovanie za predloženie dôkazov o karteli

V záujme účinného odhaľovania kartelových dohôd, t. j. dohôd medzi konkurentmi, úrad zaviedol inštitút spolupráce s fyzickými osobami, ktoré majú informácie a dôkazy o týchto najzávažnejších protisúťažných konaniach. Fyzické osoby tak môžu napomôcť:
 • rýchlo a efektívne odhaliť kartel,
 • potrestať páchateľov a
 • zároveň ušetriť značné finančné prostriedky, o ktoré kartelová dohoda pripravila spotrebiteľov, resp. ekonomiku štátu.

Aké informácie a dôkazy predkladať?

 1. Listiny, e-maily a pod., z ktorých vyplýva, že sa konkurenti medzi sebou dohadovali napríklad o tom, kto zvíťazí v tendri alebo sa dohodli na poplatku za nejaký tovar alebo službu, resp. dohodli sa na opatreniach proti konkurentom a pod. 
 2. Alternatívne môže ísť aj o informácie, ktoré pomôžu úradu vykonať inšpekcie u konkrétnych subjektov s cieľom získať dôkaz o karteli.

Aká je výška odmeny?

Fyzická osoba, ktorá ako prvá poskytne úradu dôkazy o karteli má nárok na odmenu vo výške 1 % z uložených pokút v jednom rozhodnutí úradu, maximálne však 100 000 eur. Aj v prípade, že by pokuta úradu nebola zaplatená, vzniká oznamovateľovi nárok na odmenu vo výške 50 % toho, čo by mu inak patrilo, maximálne však 10 000 eur. 

Ochrana oznamovateľa

 • Ak o to oznamovateľ požiada, ochrana jeho identity bude zabezpečená:
  • Znamená to, že do kontaktu príde len s jedným z dvoch nižšie uvedených zamestnancov odboru kartelov Protimonopolného úradu SR. S ďalšími zamestnancami úradu príde do kontaktu len v prípade, ak s tým bude vyslovene súhlasiť.
  • Úrad chráni identitu oznamovateľa v zmysle platných právnych predpisov a o ďalšom postupe a súvisiacich skutočnostiach bude riadne poučený pri prvom kontakte so zamestnancom úradu.
 • V záujme zabezpečenia ochrany oznamovateľa zákon výslovne garantuje, že oznámením fyzická osoba neporuší prípadné povinnosti mlčanlivosti, ktoré jej vyplývajú z osobitných právnych predpisov, resp. z pracovnoprávnych alebo iných zmluvných vzťahov. Oznamovanie protiprávnej činnosti tak nebude považované za protiprávne konanie.
 • Oznamovateľ môže v ktorejkoľvek fáze spolupráce s úradom vziať svoje oznámenie späť bez akýchkoľvek následkov voči svojej osobe.

Kontakt

V záujme citlivosti prístupu a ochrany identity fyzickej osoby sú pre záujemcov o spoluprácu k dispozícii nasledujúce kontaktné údaje na zamestnancov odboru kartelov Protimonopolného úradu SR:
 
Ing. Ján Šufliarsky
tel. č.:  02/48 29 73 50
e-mail:  jan.sufliarsky@antimon.gov.sk

Mgr. Zuzana Kochanová
tel. č.:  02/48 29 73 50
e-mail:  zuzana.kochanova@antimon.gov.sk
 


Úrad, na základe vyhodnotenia doterajších skúseností a v záujme zvýšenia stupňa dôvery a motivácie oznamovateľov, pristúpil k revízii doterajších zaužívaných postupov uplatňovania inštitútu oznamovateľa a vydal Metodický pokyn k vybraným otázkam postupu Protimonopolného úradu SR v prípade predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž (PDF, 474 KB). Metodický pokyn nadobudol účinnosť 1. 6. 2017.   

Posledná aktualizácia:24.06.2018