Preskočiť na hlavný obsah

Odmeňovanie za predloženie dôkazov o karteli

Aktualizované:
Obsah

V záujme účinného odhaľovania kartelových dohôd, t. j. dohôd medzi konkurentmi úrad zaviedol inštitút spolupráce s fyzickými osobami, ktoré majú informácie a dôkazy o týchto najzávažnejších protisúťažných konaniach. Fyzické osoby tak môžu napomôcť

 • rýchlo a efektívne odhaliť kartel,
 • potrestať páchateľov a
 • zároveň ušetriť značné finančné prostriedky, o ktoré kartelová dohoda pripravila spotrebiteľov, resp. ekonomiku štátu.

Aké informácie a dôkazy predkladať?

 1. Listiny, e-maily a pod., z ktorých vyplýva, že sa konkurenti medzi sebou dohadovali napríklad o tom, kto zvíťazí v tendri alebo sa dohodli na poplatku za nejaký tovar alebo službu, resp. dohodli sa na opatreniach proti konkurentom a pod. 
   
 2. Alternatívne môže ísť aj o informácie, ktoré pomôžu úradu vykonať inšpekcie u konkrétnych subjektov s cieľom získať dôkaz o karteli.

Aká je výška odmeny?

Fyzická osoba, ktorá ako prvá poskytne úradu dôkazy o karteli má nárok na odmenu vo výške 1 % z uložených pokút v jednom rozhodnutí úradu, maximálne však 100 000 eur. Aj v prípade, že by pokuta úradu nebola zaplatená, vzniká oznamovateľovi nárok na odmenu vo výške 50 % toho, čo by mu inak patrilo, maximálne však 10 000 eur. 

Ochrana oznamovateľa

 • Ak o to oznamovateľ požiada, ochrana jeho identity bude zabezpečená.
   
 • Úrad chráni identitu oznamovateľa v zmysle platných právnych predpisov a o ďalšom postupe a súvisiacich skutočnostiach bude riadne poučený pri prvom kontakte so zamestnancom úradu.
   
 • V záujme zabezpečenia ochrany oznamovateľa zákon výslovne garantuje, že oznámením fyzická osoba neporuší prípadné povinnosti mlčanlivosti, ktoré jej vyplývajú z osobitných právnych predpisov, resp. z pracovnoprávnych alebo iných zmluvných vzťahov. Oznamovanie protiprávnej činnosti tak nebude považované za protiprávne konanie.
   
 • Oznamovateľ môže v ktorejkoľvek fáze spolupráce s úradom vziať svoje oznámenie späť bez akýchkoľvek následkov voči svojej osobe.

Kontakt

V záujme citlivosti prístupu a ochrany identity fyzickej osoby je pre záujemcov o spoluprácu k dispozícii nasledujúci kontakt Protimonopolného úradu SR, a to telefónne číslo na sekretariát odboru kartelov: 02/22 12 21 30.