Ostatná legislatíva SR

Ústava Slovenskej republiky (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
Posledná aktualizácia:15.07.2021