Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Oznam o zasielaní rozhodnutí do elektronických schránok

Aktualizované:
Obsah
Na základe Uznesenia vlády SR č. 116/2020 k návrh na centrálnu koordináciu IT vo verejnej správe v rámci spoločného postupu a riadenia súvisiacich aktivít s prijatými opatreniami v oblasti šírenia koronavírusu (SARS-CoV-2) a odporúčania Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako centrálnej koordinačnej IT autority v oblasti Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejňuje nasledujúci oznam:
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky pokračuje vo svojej už nastúpenej praxi a v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) rozhodnutia vydané Protimonopolným úradom Slovenskej republiky Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.