Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Oznámenie o návrhu záväzkov – verejná konzultácia

Aktualizované:
Obsah
Dňa 11. 12. 2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) začal správne konanie č. 0031/OZDPaVD/2019 vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti predaja originálnych tonerových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a iných obdobných zariadení v rámci verejných súťaží a verejných obstarávaní na území SR.
 
Dňa 23. 09. 2020 bol úradu zo strany účastníka konania predložený návrh záväzkov, ktorých dodržiavanie by malo odstrániť predbežné súťažné obavy úradu v danej veci.
 
Týmto si úrad dovoľuje vyzvať účastníkov trhu na predloženie prípadných pripomienok k návrhu záväzkov v danej veci, a to v lehote do 22. 10. 2020.
 
Oznámenie úradu o návrhu záväzkov, úplná verzia znenia návrhu záväzkov predloženého účastníkom konania, ako aj kontaktné údaje na zasielanie pripomienok sa nachádzajú v dokumentoch priložených nižšie.
 
 
Oznámenie úradu o návrhu záväzkov
Znenie záväzkov navrhovaných účastníkom konania