Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ podozrieva obchodný reťazec z predloženia nepravdivých podkladov a informácií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 27.04.2015 z vlastného podnetu správne konanie voči obchodnému reťazcu vo veci možného porušenia povinnosti predložiť úradu pravdivé alebo úplné podklady a informácie podľa § 22 ods. 2 zákona v spojení § 38a ods. 1 zákona.

Úrad nadobudol dôvodné podozrenie, že účastník konania porušil povinnosť podľa § 22 ods. 2 zákona tým, že predložil úradu podklady a informácie, ktoré sú v rozpore s podkladmi a informáciami, ktorými úrad už disponuje v rámci iného správneho konania, ktoré úrad vedie.

S ohľadom na uvedené úrad poukazuje na skutočnosť, že všeobecne poskytovanie pravdivých a úplných informácií je nevyhnutné pre činnosť úradu, nakoľko podklady a informácie poskytnuté úradu môžu mať vplyv na preukázanie možného protisúťažného konania, jeho rozsahu, prípadne jeho účinkov, alebo môžu slúžiť na overenie skutkového stavu a jeho rozsahu.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník správneho konania porušil zákon a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.