Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR informuje o oznámení EK ohľadom dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva postihnutého COVID-19

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 19. 3. 2020 prostredníctvom svojej tlačovej správy (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_496) informovala, že vydala Oznámenie o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19 (ďalej len „dočasný rámec“). Jeho cieľom je pomôcť celkovému hospodárstvu EÚ, ktoré bolo vážne narušené.
 
Prepuknutie pandémie COVID-19 negatívne ovplyvňuje hospodárstva v rôznych smeroch a vplyv sa prejavuje aj na svetových finančných trhoch. EK konštatuje, že tieto vplyvy nebudú obmedzené na jeden konkrétny členský štát, ale budú mať rušivý vplyv na hospodárstvo Únie ako celku. EK preto dočasne upravuje rámec štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. B) Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorú môžu členské štáty poskytnúť podnikom. Zároveň EK upozorňuje, že napriek pohnutým časom, je potrebné, aby poskytnutá štátna pomoc bola dôsledne monitorovaná a kontrolovaná, aby nedošlo k narúšaniu trhu.
 
Dočasný rámec stanovuje nástroje, ktoré majú členské štáty podľa pravidiel EÚ na zabezpečenie likvidity a prístupu k financovaniu pre podniky, najmä pre malé a stredne veľké podniky, aby im bolo umožnené preklenúť súčasnú situáciu a zabezpečiť pokračovanie ich činnosti.
 
Podľa dočasného rámca bude možné poskytnúť pomoc vo forme priamych grantov, návratných preddavkov, daňových alebo platobných zvýhodnení, a to vo výške 800 000 eur pre podnik, resp. vo výške 120 000 eur pre podnik v odvetví rybolovu a akvakultúry alebo 100 000 eur pre podnik v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, a to za podmienok definovaných v dočasnom rámci. Dočasný rámec tiež obsahuje ustanovenia a podmienky týkajúce sa poskytovania záruk za úvery, zvýhodnených úrokových sadzieb, záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových alebo finančných inštitúcií, ako aj poistenia krátkodobých exportných úverov.
 
Právnym základom uvedených opatrení bude článok 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý umožňuje poskytovanie pomoci na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu, t. j. opatrenia bude potrebné predložiť EK na schválenie (notifikovať). EK však prisľúbila, že po predložení úplných notifikácií a na základe úzkej spolupráce s členskými štátmi zabezpečí urýchlené prijatie rozhodnutí k opatreniam, na ktoré sa vzťahuje dočasný rámec.
 
EK plánuje dočasný rámec ponechať v účinnosti do konca roka 2020. Pred koncom roka 2020 bude EK posudzovať jeho účinnosť a vhodnosť. Podľa výsledku tohto posúdenia EK rozhodne o prípadnom predĺžení jeho účinnosti.