Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR má súťažné obavy vyplývajúce z rozdielnej povinnosti odvádzania 8 % z prijatého poistného z poistných zmlúv

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) v súvislosti so schváleným znením upraveného vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) identifikoval súťažné obavy, ktoré vyplývajú z rozdielnej povinnosti odvádzania 8 % z prijatého poistného z poistenia, vzťahujúc túto povinnosť len na poistné z poistných zmlúv uzavretých po 31. 12. 2016. Pôvodný návrh vládneho návrhu znenia bol pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi upravený po rokovaniach vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
 
Stanovenie povinnosti len na poistné z poistných zmlúv uzavretých po 31. 12. 2016 má spôsobilosť negatívne ovplyvniť úroveň súťaže na trhu neživotného poistenia. Uvedeným by mohlo dôjsť jednak k zastabilizovaniu pozícií existujúcich hráčov na trhu a zníženiu ,,mobility“ zákazníkov a jednak by to mohlo sťažiť vstup nových hráčov na trh. Úrad naviac pristúpil k príprave analýzy, či uvedené nie je súčasne v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, pretože by mohlo poskytnúť selektívnu výhodu niektorým spoločnostiam, nakoľko odvod má spôsobilosť neprimerane zvýhodniť podniky, ktoré majú alebo budú mať vyšší podiel poistných zmlúv uzavretých pred dátumom 1. 1. 2017.
 
Úrad vo veci vypracuje analýzu dopadov a bude iniciovať komunikáciu s dotknutými subjektmi, ako aj s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.