Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR monitoruje situáciu v oblasti dodávky elektriny a spolupracuje s ÚRSO

Publikované:
Obsah
žena preratáva finančné výdavky
žena preratáva finančné výdavky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v ostatnom období intenzívnejšie sleduje vývoj situácie na energetických trhoch a monitoruje správanie účastníkov trhu (predovšetkým dodávateľov a odberateľov energií) na území Slovenskej republiky.

V médiách a zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) sú od začiatku roka 2023 pravidelne zverejňované informácie týkajúce sa, okrem iného, vývoja veľkoobchodných cien elektriny a s tým súvisiacich obchodných a cenových podmienok, za akých dochádza na území Slovenskej republiky k maloobchodnému predaju/dodávke elektriny (komodity) koncovým odberateľom. ÚRSO v rámci svojich kompetencií vykonal určité kroky v dotknutej oblasti1, spočívajúce napr. v prieskume cenníkov dodávateľov elektriny, porovnaní cenníkových cien s vývojom na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a vo vyžiadaní si podrobných údajov o nákladoch a cenách najväčších dodávateľov elektriny pôsobiacich na území Slovenskej republiky. ÚRSO v tejto súvislosti využíva svoju kompetenciu umožňujúcu sledovanie trhu s elektrinou, miery otvorenosti trhu s elektrinou, úrovne transparentnosti trhu s elektrinou, vyhodnocovanie dosiahnutej úrovne hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a vyhodnocovanie predpokladov na mimoriadnu reguláciu. Po vyhodnotení predložených údajov môže ÚRSO vykonať ďalšie kroky, či už v oblasti cenovej regulácie dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov, ale aj v možnom využití sankčných mechanizmov a aktuálna činnosť ÚRSO môže mať v odôvodnených prípadoch tiež zásadný vplyv na výkon prebiehajúcej krízovej regulácie a spôsob výpočtu kompenzácií v podporných schémach v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.2

Úrad pozitívne vníma tieto kroky, ktoré majú za cieľ prispieť k ochrane záujmov jednotlivých skupín dotknutých koncových odberateľov. Úrad podporuje aktivity vykonávané zo strany ÚRSO, pričom v rámci danej problematiky prebieha spolupráca oboch úradov, ktorá aktuálne vyústila do spustenia prieskumu zo strany úradu v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže na účel získania informácií o stave súťaže v danom odvetví, keďže ÚRSO v rámci svojej činnosti identifikoval3 určité problémy na trhu. Vzhľadom na klesajúce ceny elektriny na veľkoobchodnom trhu úrad apeluje na odberateľov s vysokými cenami za dodávku elektriny, aby sa vo vlastnom záujme v tomto období aktívne zaujímali o ponuky konkurenčných dodávateľov elektriny pôsobiacich na území Slovenskej republiky s cieľom znížiť svoje náklady na energie.4