Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR podporuje vyhlásenie Svetového dňa hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) sa aj tento rok pripája k súťažným autoritám podporujúcim vyhlásenie 5. decembra za Svetový deň hospodárskej súťaže. V roku 2017 sa hlavnou témou v poradí 8. ročníka kampane World Competition Day organizovanej INCSOC a CUTS International stala „Hospodárska súťaž a narušenia“. Prostredníctvom rôznych aktivít približujú spotrebiteľom i producentom na celom svete prínosy z efektívne fungujúceho súťažného prostredia a tiež upriamujú pozornosť na politiku hospodárskej súťaže a súčasné právne otázky na medzinárodnej úrovni.

Podporu iniciatíve organizácií vyjadruje úrad aj svojimi 2 školiacimi aktivitami, ktorými sa snaží predchádzať porušeniam pravidiel hospodárskej súťaže. Dňa 6. a 7. decembra 2017 sa uskutočnia:
  • školenie na tému „Protisúťažné praktiky vo verejnom obstarávaní“ pre Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR a 
  • špecializované školenie „Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže - protisúťažné praktiky vo verejnom obstarávaní; Pravidlá Európskej únie v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci" pre zástupcov samosprávnych krajov.
Úrad verí, že aktivity rozvíjajúce povedomie o súčasnej problematike v oblasti hospodárskej súťaže a o prospechu zo správne fungujúceho súťažného prostredia prispejú k zdravšej súťaži na trhu.
 
wcd