Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Penta a Estate Consult

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 21. 08. 2012 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Penta nad podnikom podnikateľa Estate Consult. Úrad zistil, že koncentrácia nevytvára a ani neposilňuje dominantné postavenie podnikateľa Penta, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže.

Penta koncentráciou získava kontrolu najmä nad všeobecnými nemocnicami v mestách Humenné, Michalovce, Rožňava, Partizánske, Spišská Nová Ves, Svidník, Vranov nad Topľou (s prevádzkami v Medzilaborciach a Stropkove) a Trebišov.

Vzhľadom na to, že činnosť Penty a Estate Consult sa prekrýva v nasledujúcich oblastiach:

   ústavná zdravotná starostlivosť (ÚZS),
   ambulantná zdravotná starostlivosť (AZS),
   služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ),
   lekárenská starostlivosť (LS),
   pracovná zdravotná starostlivosť (PZS),
uhrádzaných okrem PZS najmä z povinného verejného zdravotného poistenia, pričom Penta pôsobí tiež v oblasti poskytovania povinného verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zdravotnej poisťovne DÔVERA, úrad posudzoval vplyv koncentrácie na hospodársku súťaž  z hľadiska horizontá/sprava-obsahu-stranok/ aj vertiká/.

V rámci horizontálneho posúdenia úrad zisťoval prekrytie pôsobenia zdravotníckych zariadení Penty a Estate Consult, pričom v oblasti ÚZS s AZS pri identifikácii územného pôsobenia jednotlivých zdravotníckych zariadení vychádzal hlavne z údajov o migrácii pacientov.
V rámci vertikálneho posúdenia úrad zisťoval,

či by príslušné zdravotnícke zariadenia Penty po koncentrácii mohli vyžadovať výhodnejšie zmluvné podmienky od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a od zdravotnej poisťovne Union, čím by sa oslabila pozícia týchto zdravotných poisťovní,
či by zdravotná poisťovňa DÔVERA mohla poskytovať horšie zmluvné podmienky konkurentom zdravotníckych zariadení Penty a tak oslabiť ich pozíciu na relevantnom trhu.
Úrad v rámci uvedeného vyhodnocoval, nakoľko by boli prípadné negatívne dopady reálne, a teda či je vôbec možné, aby sa účastníci koncentrácie správali uvedeným spôsobom, či a nakoľko sú motivovaní sa tak správať a či by takého prípadné správanie mohlo mať negatívny dopad na hospodársku súťaž.

Pri posudzovaní koncentrácie úrad zobral do úvahy aj špecifiká poskytovania a nákupu zdravotnej starostlivosti dané najmä charakterom dojednávania zmluvných vzťahov a reguláciou.   
   
Ústavná zdravotná starostlivosť
V oblasti poskytovania ÚZS úrad posudzoval prekrytie aktivít Penty a Estate Consult a postavenie Penty po koncentrácii
z hľadiska nemocníc ako celkov,
z hľadiska poskytovania jednotlivých odborností ÚZS
na priestorových relevantných trhoch, ktoré úrad identifikoval na základe analýzy migrácie pacientov z príslušných okresov vo vzťahu k okresom, kde sa nemocnice nadobúdané Pentou nachádzajú.
V oblasti poskytovania ÚZS sa činnosti Penty a Estate Consult prekrývajú minimálne, a teda koncentrácia nemá negatívne dôsledky na hospodársku súťaž z hľadiska horizontálneho posúdenia.

Z hladiska vertikálneho posúdenia úrad zistil, že Pentou nadobúdané nemocnice budú vo vzťahu so zdravotnými poisťovňami zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dostupnej ÚZS, avšak vzhľadom na výdavky jednotlivých zdravotných poisťovní na ÚZS poskytovanú týmito nemocnicami predstavujú zanedbateľnú časť ich výdavkov na zdravotnú starostlivosť a zároveň vzhľadom na to, že nebol preukázaný vplyv koncentrácie z hľadiska vytláčania konkurentov nemocníc nadobúdaných Pentou, koncentrácia v oblasti poskytovania ÚZS nemá negatívne dôsledky ani z vertikálneho hľadiska.

Ambulantná zdravotná starostlivosť
V oblasti poskytovania AZS úrad analyzoval hlavne tie odbornosti, v ktorých Penta bude na príslušnom priestorovom relevantnom trhu jediným poskytovateľom, pričom išlo o niektoré odbornosti v rámci špecializovanej AZS.

Z hľadiska horizontálneho prekrytia koncentráciou nedochádza k významnejšiemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie.

Vzhľadom na to, že Penta bude nevyhnutným partnerom pre zdravotné poisťovne, úrad analyzoval koncentráciu v oblasti poskytovania AZS aj z vertikálneho hľadiska, pričom zohľadnil skutočnosť, že
pre AZS v rámci dojednávania podmienok medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi AZS majú väčší vplyv združenia, asociácie, ktoré vstupujú do rokovaní o cenách a zmluvných podmienkach,
z analyzovaných zmlúv medzi zdravotnou poisťovňou DÔVERA a poskytovateľmi AZS patriacimi do ekonomickej skupiny podnikateľa Penta nevyplynulo zvýhodnenie poskytovateľov AZS patriacich do ekonomickej skupiny podnikateľa Penta voči ostatným poskytovateľom AZS zo strany zdravotnej poisťovne DÔVERA,
výdavky jednotlivých zdravotných poisťovní na AZS zdravotníckymi zariadeniami, ktoré bude Penta po koncentrácii kontrolovať, predstavujú zanedbateľnú časť ich výdavkov na zdravotnú starostlivosť,
nebol preukázaný vplyv koncentrácie z hľadiska vytláčania konkurentov Penty v oblasti poskytovania AZS
a dospel k záveru, že koncentrácia v oblasti poskytovania AZS nemá negatívne dôsledky ani z hľadiska vertikálneho posúdenia.

Služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
V oblasti poskytovania laboratórnych služieb SVaLZ bolo identifikované horizontálne prekrytie aktivít Penty a Estate Consult v odboroch biochémia, hematológia, mikrobiológia, patológia a genetika, avšak vzhľadom na objem služieb SVaLZ, ktoré Estate Consult poskytoval iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako boli ním kontrolované nemocnice, úrad neidentifikoval negatívny vplyv koncentrácie z hľadiska jej horizontálneho posúdenia.

Z hľadiska vertikálneho posúdenia vzhľadom na to, že výdavky jednotlivých zdravotných poisťovní na SVaLZ zdravotníckymi zariadeniami, ktoré bude Penta po koncentrácii kontrolovať, predstavujú zanedbateľnú časť ich výdavkov na zdravotnú starostlivosť, a zároveň vzhľadom na to, že nebol preukázaný vplyv koncentrácie z hľadiska vytláčania konkurentov Penty v oblasti poskytovania SVaLZ, koncentrácia v oblasti poskytovania SVaLZ nemá negatívne dôsledky ani z vertikálneho hľadiska.

Lekárenská starostlivosť a pracovná zdravotná starostlivosť
V oblasti poskytovania LS a PZS koncentráciou dochádza k nevýznamnému horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie, a teda koncentrácia v uvedených oblastiach nemá negatívny vplyv na hospodársku súťaž z hľadiska horizontálneho posúdenia.

Z hľadiska vertikálneho posúdenia vzhľadom na to, že v oblasti LS ceny liekov úplne a čiastočne hradených z povinného verejného zdravotného poistenia sú regulované a vzhľadom na to, že poskytovanie PZS nie je hradené z povinného verejného zdravotného poistenia, úrad neidentifikoval negatívny vplyv predmetnej koncentrácie ani z vertikálneho hľadiska.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 8. 2012.--------------------------------------------------------------------------------

/sprava-obsahu-stranok/ V rámci horizontálneho posúdenia úrad analyzuje, či účastníci koncentrácie sú aktuálnymi alebo potenciálnymi konkurentmi.
/ V rámci vertikálneho posúdenia úrad analyzuje, či účastníci koncentrácie pôsobia na rôznych stupňoch dodávateľského reťazca.