Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej nepriamej kontroly podnikateľom GlaxoSmithKline plc. nad podnikom podnikateľa de Miclén a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 06.12.2013 koncentráciu spočívajúcou v získaní výlučnej nepriamej kontroly podnikateľom GlaxoSmithKline plc., so sídlom 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Spojené kráľovstvo (ďalej len „GSK“) nad podnikom podnikateľa de Miclén a.s., Nám. A. Hlinku 1, Bratislava (ďalej len „de Miclén“).

GSK je globálnou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na výskum, vývoj, výrobu, marketing a predaj vakcín, liekov a produktov starostlivosti o zdravie. Spoločnosť GSK tiež vyvíja, vyrába a predáva rozličné značky zubnej pasty. Časť produkcie zubných pást sa vyrába vo vlastných výrobných zariadeniach a časť u niekoľkých zmluvných výrobcoch. Jedným z nich je spoločnosť de Miclén.

Podnikateľ de Miclén je zmluvný výrobca kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny pre tretie osoby. Hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti de Miclén pozostáva z výroby zubných pást a vlasovej kozmetiky pre iné spoločnosti, pričom spoločnosť de Miclén nevyrába ani neumiestňuje na trh žiadne výrobky pod svojou vlastnou značkou.

Vzhľadom na to, že spoločnosť de Miclén dodáva spoločnosti GSK zubnú pastu na základe zmluvnej výroby, úrad posudzoval dopady koncentrácie jednak na trhu zmluvnej výroby zubnej pasty, ako aj na trhu výroby a predaja zubných pást.

V prípade tejto koncentrácie ide najmä o vertikálne vzťahy medzi jej účastníkmi. Úrad uskutočnil rozsiahly prieskum zahŕňajúci jednak konkurentov spoločnosti GSK na trhu výroby a predaja zubných pást (niektorí sú zároveň odberateľmi zubných pást od spoločnosti de Miclén) a jednak konkurenčných zmluvných výrobcov zubných pást.

Úrad skúmal, či v dôsledku vertikálneho prepojenia môže subjekt po koncentrácii brániť prístupu k vstupom na odberateľskom trhu výroby a predaja zubnej pasty, či bude mať k tomu motiváciu, či táto stratégia bude škodlivá pre hospodársku súťaž na odberateľskom trhu. Rovnako posudzoval, či má GSK schopnosť zamedziť prístupu konkurenčných zmluvných výrobcov k zákazníkom (jej konkurentom na odberateľskom trhu). Inými slovami, vyhodnocoval, či je spoločnosť GSK takým dôležitým zákazníkom zmluvných výrobcov zubnej pasty, že by pri eventuálnom skončení obchodného vzťahu s touto spoločnosťou bol nedostatok alternatív pre odbyt konkurenčných výrobcov vstupov.

Pokiaľ ide o možnosť zamedzenia prístupu k vstupom (t.j. k zmluvnej výrobe zubnej pasty), úrad zistil, že koncentrujúci sa subjekt má síce na trhu zmluvnej výroby zubných pást významný podiel, avšak z prieskumu vyplynulo, že na nadväzujúcom trhu výroby a predaja zubných pást si konkurenti spoločnosti GSK v prevažnej miere zabezpečujú výrobu zubných pást prostredníctvom interných kapacít, preto je možné usúdiť, že zmluvná výroba zubnej pasty nepredstavuje nevyhnutný vstup pre trh výroby a predaja zubnej pasty. 

Zároveň pre odberateľov zubnej pasty od spoločnosti de Miclén existujú viaceré alternatívy, ako by mohli nahradiť prípadný výpadok dodávok zmluvnej pasty od de Miclén, napr. prostredníctvom internej výroby, resp. prostredníctvom iných zmluvných výrobcov. Rovnako úrad zisťujúc motiváciu subjektu obmedziť po koncentrácii konkurentom GSK prístup k vstupom zistil, že z hľadiska blízkosti substitútov jednotlivých značiek zubnej pasty vyrábanej u de Miclén, takáto motivácia nie je. Úrad teda zistil, že v dôsledku koncentrácie náklady konkurentov na vstupy nevzrastú, napríklad preto, že vyrábajú zubnú pastu prostredníctvom interných kapacít alebo sú schopní prejsť na vhodné alternatívne vstupy, čím môžu na subjekt vzniknutý koncentráciou naďalej vytvárať dostatočný tlak, a teda brániť nárastu cien vstupov.

Pokiaľ ide zabránenie prístupu k zákazníkom na trhu zmluvnej výroby zubných pást, vychádzajúc len zo samotného podielu GSK na európskom trhu výroby a predaja zubných pást, ako aj pomeru tohto podielu k najväčším konkurentom nemožno vyvodiť, že by disponoval takou trhovou silou, aby mohol obmedziť prístup konkurentov k zmluvnej výrobe.

Navyše GSK nie je jediným a výlučným odberateľom zmluvnej výroby zubných pást na európskom trhu a existujú dostatočné alternatívy pre existujúcich zmluvných výrobcov, pokiaľ ide o odberateľov zmluvnej výroby zubných pást.

Keďže koncentráciou dochádza k vertikálnemu prepojeniu zmluvného výrobcu s odberateľom, môže sa stať, že sa na jednej strane uvoľnia jednak dodávateľské objemy zubných pást v zmluvnej výrobe (ak by spoločnosť GSK začala vo väčšej miere vyrábať cez spoločnosť de Miclén a v menšej cez ostatných zmluvných výrobcov) a na strane druhej môže zároveň dôjsť ku zvýšeniu odberateľských objemov zubnej pasty (tých konkurentov GSK, ktorí nemusia mať záujem zmluvne vyrábať prostredníctvom de Miclén po koncentrácii, ale budú hľadať iného zmluvného výrobcu). V dôsledku koncentrácie sa teda môže preorientovať dopyt medzi konkurentmi GSK, ako aj ponuka medzi konkurentmi de Miclén.

Preto je nepravdepodobné, že by GSK bol po koncentrácii schopný zabrániť ostatným zmluvným výrobcom v prístupe k zákazníkom.

Najmä na základe uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že v dôsledku predmetnej koncentrácie nedôjde k značnému narušeniu účinnej súťaže a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 06. 12. 2013.